A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR VII/68/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół

  UCHWAŁA NR VII/68/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 10 listopada 2015 r.
  w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. W uznaniu za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz inne osiągnięcia promujące Gminę Wyszki ustanawia się Stypendium Wójta Gminy Wyszki dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki zwane dalej „Stypendium”.
  2. Stypendium może być przyznane uczniom klas IV- VI szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum.
  § 2. 1. Wysokość środków przeznaczonych corocznie na stypendia określa uchwała budżetowa Rady Gminy Wyszki.
  2. Środki te mogą być powiększone o darowizny przekazane na ten cel od osób prawnych i fizycznych.
  § 3. Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala każdorazowo Wójt Gminy Wyszki.
  § 4. Stypendium za wybitne wyniki w nauce przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  1) są laureatami wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub interdyscyplinarnych,
  2) uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej 4,7;
  3) posiadają co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.
  § 5. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  1) w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych uczestniczyli w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub zostali powołani do wojewódzkiej kadry młodzieżowej w swojej dziedzinie sportu,
  2) posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
  § 6. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  1) są laureatami konkursów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
  2) posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
  § 7. Stypendium za wybitne osiągnięcia można przyznać uczniom, którzy mają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe promujące Gminę Wyszki oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
  § 8. Uczeń może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym, a na jego wysokość mają wpływ osiągnięcia we wszystkich dziedzinach.
  § 9. 1. Stypendium przyznaje się raz za dany rok szkolny.
  2. Stypendium ma charakter uznaniowy.
  § 10. Z wnioskiem o przyznanie Stypendium występuje dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, w terminie do 30 czerwca danego roku kalendarzowego, uwzględniające średnią ocen za drugie półrocze bieżącego roku szkolnego bądź potwierdzone osiągnięcia, o których mowa w § 4 pkt 1, § 5 pkt 1, § 6 pkt 1 oraz § 7.
  § 11. Oceny wniosków o przyznanie Stypendium dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Wójta.
  § 12. Wszelkie wątpliwości wynikające z procedury wnioskowania i weryfikacji wniosków rozstrzyga Wójt Gminy Wyszki. Decyzja Wójta jest ostateczna.
  § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2015-11-26 1302
  Data upublicznienia: 2015-11-26
  Art. czytany: 1851 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<