A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR VII/75/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 10 listopada 2015 r.
  w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) uchwala się, co następuje:
  § 1. W Statucie Gminy Wyszki stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/167/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3277) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
  „8) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym”;
  2) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Informacji udziela się w terminach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.”;
  3) w § 26:
  a) po pkt 2 dodaje się pkt 2 a w brzmieniu:
  „2a) sprawuje nadzór nad zachowaniem ładu i porządku podczas obrad,”,
  b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „3) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał i innymi dokumentami wyrażającymi wolę Rady,”,
  c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  „4) podpisuje uchwały, stanowiska, apele, opinie, oświadczenia, rezolucje i inną korespondencję Rady”,
  d) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
  „6) przyjmuje w imieniu Rady skargi na działalność Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz nadaje im bieg.”;
  4) w § 54 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
  „3. Projekt protokołu z sesji sporządza się w terminie 14 dni od dnia zakończenia sesji i wykłada do wglądu radnym w siedzibie Urzędu oraz na następnej sesji.”;
  5) w § 55:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Radni zgłaszają poprawki i uzupełnienia do treści protokołu:
  1) pisemnie lub ustnie protokolantowi w siedzibie Urzędu w okresie międzysesyjnym;
  2) pisemnie lub ustnie Przewodniczącemu, przed głosowaniem nad przyjęciem protokołu na najbliższej sesji.”,
  b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Jeżeli poprawki i uzupełnienia nie zostaną uwzględnione, radny może wnieść sprzeciw do Rady.”;
  6) w § 58:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada:
  1) Wójt;
  2) stałe i doraźna komisja Rady;
  3) kluby radnych;
  4) grupa 3 radnych;
  5) grupa co najmniej 50 pełnoletnich mieszkańców Gminy Wyszki.”,
  b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
  „3a. Lista mieszkańców, którzy występują z inicjatywą uchwałodawczą zawiera:
  1) imiona i nazwisko mieszkańca;
  2) adres zamieszkania;
  3) numer PESEL;
  4) podpis.
  3b. Dane zawarte w liście mieszkańców, o której mowa w ust. 3a, podlegają ochronie zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.”,
  c) po ust. 4 dodaje się ust 5,6 i 7 w brzmieniu:
  „5. Projekt uchwały wnosi się na ręce Przewodniczącego w formie pisemnej oraz w formie pliku elektronicznego.
  6. Przewodniczący jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji, projekt uchwały wniesiony z inicjatywy podmiotów o których mowa w ust. 1 pkt. 2-5, jeżeli wpłynął, co najmniej na 14 dni przed terminem sesji Rady i spełnia wymagania określone w ust. 2.
  7. Projektodawca, po wniesieniu projektu uchwały, ma prawo do wniesienia autopoprawek.”;
  7) tytuł rozdziału 11 otrzymuje brzmienie:
  „11. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady”;
  8) po § 126 dodaje się § 127 w brzmieniu:
  „§ 127. Komisja Rewizyjna rozpatruje wniesione do Rady petycje, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.”;
  9) załącznik Nr 1 do Statutu „WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH /SOŁECTW GMINY WYSZKI/” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
  10) załącznik Nr 2 do Statutu „WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z wyjątkiem § 1 pkt 10, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2015-11-26 1332
  Data upublicznienia: 2015-11-26
  Art. czytany: 1945 razy

  » ZAŁĄCZNIK - rozmiar: 259114 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<