A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR VII/77/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015

  UCHWAŁA NR VII/77/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 10 listopada 2015 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d', oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 17 004 886,80 zł, z tego:
  1) bieżące w wysokości 15 585 592,39 zł,
  2) majątkowe w wysokości 1 419 294,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 16 949 322,07 zł, z tego:
  1) bieżące w wysokości 14 756 659,85 zł,
  2) majątkowe w wysokości 2 192 662,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Ustala się:
  1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 517 977,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 55 564,73 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  § 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500. 000,00 zł,
  2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 579 686,31 zł.
  § 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 524 121,58 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 579 686,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
  b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 374 544,00 zł.
  2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
  5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski  Data wprowadzenia: 2015-11-26 1337
  Data upublicznienia: 2015-11-26
  Art. czytany: 2115 razy

  » ZAŁĄCZNIKI - rozmiar: 741186 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2015-11-26
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<