A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR VIII/89/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

  UCHWAŁA NR VIII/89/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r. poz. 849 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Niniejsza uchwała reguluje zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiące pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (EU) Nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013 r. s. l).
  § 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części nowo wybudowane, jak też zaadaptowane na działalność gospodarczą pustostany oraz grunty nowo zajęte na działalność gospodarczą w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na okres odpowiednio:
  1) 6 kolejnych miesięcy - w przypadku utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy;
  2) 12 kolejnych miesięcy - w przypadku utworzenia co najmniej 10 nowych miejsc pracy;
  3) 18 kolejnych miesięcy - w przypadku utworzenia co najmniej 20 nowych miejsc pracy;
  4) 24 kolejnych miesięcy - w przypadku utworzenia co najmniej 30 nowych miejsc pracy.
  2. Przez utworzenie nowego miejsca pracy rozumie się zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres nie krótszy niż okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 zamieszkałego na terenie gminy Wyszki, niepozostającego w chwili zatrudnienia w innym stosunku pracy oraz nie pobierającego świadczeń emerytalno-rentowych.
  3. Zwiększenie ilości nowych miejsc pracy w okresie korzystania ze zwolnienia powoduje wydłużenie okresu korzystania odpowiednio do okresów określonych w ust. 1, przy czym łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 24 miesięcy.
  4. Zwolnienie przysługuje przez okres określony w ust. 1 od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik spełnił przesłanki do uzyskania zwolnienia, z zastrzeżeniem ust. 5.
  5. W przypadku wybudowania przez podatnika na nieruchomości objętej zwolnieniem budynków, budowli lub ich części, podatnik nabywa na mocy niniejszej uchwały prawo do zwolnienia w zakresie takich budynków, budowli lub ich części od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem.
  § 3. 1. Zwolnienie przyznawane jest na wniosek przedsiębiorcy. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Podatnicy, ubiegający się o prawo zwolnień, o których mowa w § 2 ust. 1 uchwały obowiązani są do złożenia podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
  1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w tym pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, z tego o wartości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nie otrzymanej pomocy w tym okresie;
  2) formularza informacji stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
  3) oświadczenia o stanie zatrudnienia w zakładzie na terenie gminy Wyszki wraz z dokumentami poświadczającymi utworzenie wymaganej ilości nowych miejsc pracy (ZUS P ZUA).
  § 4. 1. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest utrzymanie liczby nowych miejsc pracy w okresie objętym zwolnieniem i potwierdzenie tego poprzez przedkładanie w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, uwierzytelnionych kserokopii miesięcznych deklaracji ZUS-DRA.
  2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w okresie korzystania z tej formy pomocy jest zobowiązany powiadomić organ udzielający pomocy de minimis o każdym przypadku otrzymania pomocy de minimis, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy na podstawie niniejszej uchwały, kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną wielkość, staje się natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi wraz z odsetkami za zwłokę należnymi od ustawowych terminów płatności podatku.
  4. Organ udzielający pomocy uprawniony jest do kontroli spełniania przez przedsiębiorcę warunków do korzystania ze zwolnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
  5. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie, na wniosek organu udzielającego pomocy, dodatkowych informacji niezbędnych dla prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.
  6. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wykazania organowi udzielającemu pomocy, iż spełnia przesłanki do zwolnienia.
  § 5. Utrata prawa do pomocy określonej w niniejszej uchwale następuje:
  1) gdy przedsiębiorca podał nieprawdę lub zataił prawdę co do okoliczności uprawniających do uzyskania zwolnienia określonego w § 1 uchwały;
  2) gdy przedsiębiorca nie utrzymał nowo utworzonych miejsc pracy przez okres objęty zwolnieniem;
  3) gdy u przedsiębiorcy powstały zaległości z zapłatą zobowiązań w stosunku do Gminy Wyszki.
  § 6. Zwolnienie określone niniejszą uchwałą mają zastosowanie w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

  Przewodniczący rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2016-01-20 1741
  Data upublicznienia: 2016-01-20
  Art. czytany: 1910 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<