A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR VIII/93/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015

  UCHWAŁA NR VIII/93/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d', oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 i 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 16 658 900,22 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 15 633 460,62 zł,
  2) majątkowe w wysokości 1 025 439,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 16 603 335,49 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 14 632 840,58 zł,
  2) majątkowe w wysokości 1 970 494,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie
  z załącznikiem Nr 3.
  § 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 55 564,73 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  § 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500. 000,00 zł,
  2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 374 544,00 zł.
  § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 7. Ustala sie dochody w kwocie 37 138,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29 710,40 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydaki w kwocie 7 427,60 zł na przeciwdziałanie narkomanii.
  § 8. Upoważnia się Wójta Gminy do :
  1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
  b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 579 686,31 zł.
  2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
  5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 9. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2016-01-20 1756
  Data upublicznienia: 2016-01-20
  Art. czytany: 2612 razy

  » ZAŁĄCZNIKI - rozmiar: 803084 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<