A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR VIII/95/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2016

  UCHWAŁA NR VIII/95/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2016

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d', oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 i 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 14 890 576,00 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 13 850 576,00 zł,
  2) majątkowe w wysokości 1 040 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 14 216 192,00 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 12 565 809,00 zł,
  2) majątkowe w wysokości 1 650 383,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 30.000 zł,
  2) celową w wysokości - 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych
  z zakresu zarządzania kryzysowego.
  § 4. Ustala się:
  1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie
  z załącznikiem Nr 3.
  2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1 200 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  § 5. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 674 384 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  § 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 674 384,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
  § 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
  i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 840.000 zł,
  § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 37 100,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29 680,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 7 420,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii.
  2. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł i wydatki w kwocie 6 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
  3. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.
  § 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie
  z załącznikiem Nr 6.
  § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do :
  1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 840.000 zł,
  2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
  5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2016-01-21 1137
  Data upublicznienia: 2016-01-21
  Art. czytany: 2583 razy

  » UCHWAŁA - rozmiar: 2593782 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<