A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR VIII/96/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2016 rok

  UCHWAŁA NR VIII/96/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2016 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwala się Plan Pracy Rady Gminy Wyszki na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Załącznik do uchwały Nr VIII/96/15
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 grudnia 2015 r.

  PLAN PRACY RADY GMINY NA 2016 ROK

  I. KWARTAŁ
  1. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w 2015 roku.
  2. Przyjęcie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
  3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
  4. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.
  6. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady za 2015 r.
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2017 rok.
  II. KWARTAŁ
  1. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.
  2. Raport z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2015.
  3. Rozpatrzenie propozycji taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy.
  4. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz przyznanych ulg z tytułunależności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
  5. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy za 2015 r. i podjęcie uchwaływ sprawie absolutorium Wójtowi Gminy.
  6. Informacja Wójta na temat wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2015 roku.
  III. KWARTAŁ
  1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  3. Informacja na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy.
  4. Omówienie stanu przygotowań obiektów oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego orazomówienie wyników egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjum.
  IV. KWARTAŁ
  1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 roku.
  2. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019.
  3. Przyjęcie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok.
  4. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 r.
  5. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych.
  6. Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok.
  7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2029.
  8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2016 rok.
  9. Przyjęcie planów pracy Komisji na 2016 rok.


  Data wprowadzenia: 2016-01-21 1143
  Data upublicznienia: 2016-01-21
  Art. czytany: 2638 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<