A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Współpraca z NGO
 • KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY WYSZKI Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W 2016 ROKU

  WÓJT GMINY WYSZKI
  OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO
  GMINY WYSZKI Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W 2016 ROKU


  § 1. Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o § 4 uchwały Nr VIII/70/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3472) oraz w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 i z 2015 r. poz. 1321).
  § 2. 1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu polegających na organizacji imprez i zawodów sportowych w ramach rozgrywek ligowych podmiotów zrzeszonych w Polskim Związku Sportowym poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
  2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 może zostać udzielona na przedsięwzięcia w zakresie projektu obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
  1) realizacji programów szkolenia sportowego,
  2) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  3) pokrycia kosztów dojazdów zawodników na treningi i mecze.
  2. Wsparcie mogą uzyskać kluby sportowe mające siedzibę i działające na terenie gminy Wyszki, w tym także kluby funkcjonujące w formie spółki prawa handlowego, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizując cel publiczny z zakresu sportu.
  § 3. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przeznacza się kwotę 15.000 zł.
  § 4. 1. Wnioski należy składać w terminie do dnia 26.02.2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.
  2. Wniosek powinien być złożony na odpowiednim druku w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – Sport”. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/70/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3472).
  3. Do wniosku należy załączyć:
  1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
  2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków
  i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, a w przypadku klubu działającego krócej
  za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu. W przypadku, gdy w momencie składania wniosku wnioskodawca nie posiada sprawozdania finansowego za rok ostatni, za spełnienie tego wymogu uważa się złożenie sprawozdania za rok przedostatni wraz z oświadczeniem, że po jego sporządzeniu zostanie niezwłocznie dostarczone,
  3) kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.
  4. Wszystkie kserokopie złożonych dokumentów powinny być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”, pieczęcią oraz podpisem przynajmniej jednej osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy. Niespełnienie tego warunku automatycznie spowoduje nieważność danego dokumentu.
  5. Odrzuceniu podlegają wnioski złożone na drukach innych niż wskazane
  w ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania nieobjętego celami statutowymi wnioskodawcy, a także złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z ogłoszeniem.
  § 5. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
  1) znaczenie zgłoszonego zadania dla rozwoju sportu na terenie gminy Wyszki;
  2) zgodność zadań zgłoszonym we wniosku z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 uchwały Nr VIII/70/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3472);
  3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;
  4) udział środków finansowych klubu sportowego w planowanym przedsięwzięciu, jak również wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu;
  5) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;
  6) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;
  2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, Wójt wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
  3. Wniosek, którego wad nie usunięto, lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
  4. Złożenie wniosku o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą wnioskodawca wnioskuje.
  § 6. 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 10.03.2016 r.
  2. Oceny wniosków dokona Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta.
  § 7. 1. Wszelkie szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania określa umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Wyszki. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania, którego wzór określa załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/70/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3472).
  2. Wymagany jest minimalny wkład własny podmiotu składającego wniosek w wysokości 20% całkowitego kosztu realizowanego zadania, z czego nie mniej niż 10% powinien stanowić wkład finansowy.
  3. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna się rozpocząć od dnia podpisania umowy i trwać nie dłużej niż do 30.11.2016 r.
  4. Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie
  podlegają refundacji przez Gminę.
  § 8. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.


  Data wprowadzenia: 2016-01-26 1336
  Data upublicznienia: 2016-01-26
  Art. czytany: 3011 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<