A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Mieszuki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR IX/108/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu w Bielsku

  UCHWAŁA NR IX/108/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 17 lutego 2016 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu w Bielsku Podlaskim porozumienia dotyczącego przejęcia w zarząd części drogi powiatowej

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11, art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, 774,870, 1336, 1830 i 1890) uchwala się, co następuje:
  § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Wyszki i Zarządem Powiatu w Bielsku Podlaskim dotyczącego zarządzania częścią drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Łubice – Kowale - Filipy położonej na działkach 186 obręb Wyszki, 139 i 131 obręb Kowale i Łubice
  oraz działkach 416 ,421,690 i 691 obręb Filipy gmina Wyszki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski

  Załącznik do uchwały Nr IX/108/16
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 17 lutego 2016 r.

  POROZUMIENIE
  w sprawie przekazania zarządu drogą powiatową
  zawarte w dniu ……….. w …………….., pomiędzy Wójtem Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki jako zarządcą dróg gminnych na terenie Gminy Wyszki reprezentowanym przez:
  -
  a Zarządem Powiatu w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski jako zarządcą dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego, reprezentowanym przez:
  -
  -
  o następującej treści:
  § 1. W oparciu o art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim przekazuje z dniem zawarcia niniejszego Porozumienia Wójtowi Gminy Wyszki do zarządzania część drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Łubice – Kowale - Filipy w pełnym zakresie określonym w/w ustawą o drogach publicznych, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 20 tej ustawy.
  § 2. 1. Na sfinansowanie części kosztów związanych z przebudową i utrzymaniem odcinka drogi wymienionego w §1 przekaże Gminie Wyszki środki finansowe pochodzące z dochodów własnych.
  2. Szczegółowe zasady finansowania i realizacji zadania zostaną zawarte w Umowie Partnerskiej.
  § 3. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas od dnia zawarcia niniejszego porozumienia do dnia 31.12.2030r.
  § 4. Przekazanie drogi, o której mowa w §1 niniejszego Porozumienia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym.
  § 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
  § 6. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.


  Data wprowadzenia: 2016-04-14 0742
  Data upublicznienia: 2016-04-14
  Art. czytany: 1560 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2016-04-14
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<