A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 107524B w m. Samułki Duże.
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia budowia budynku obory wolnostanowiskowej w obrębie wsi Bujnowo
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz -Mulawicze wraz z przebudową mostu.
» Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
» Budżet gminy na 2024 r.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR X/122/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety

  UCHWAŁA NR X/122/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 19 kwietnia 2016 r.
  w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety

  Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki - sołtysom ustala się kwartalną zryczałtowaną dietę, stanowiącą rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia obowiązków sołtysa.
  2. Dieta przysługuje z tytułu:
  1) uczestnictwa w pracach Rady Gminy,
  2) uczestnictwa w zebraniach wiejskich,
  3) prowadzenia posiedzeń rad sołeckich,
  4) organizowania zebrań wiejskich,
  5) wykonywania innych czynności związanych z pełnioną funkcją.
  § 2. 1. Dietę, o której mowa w § 1 ust. 1 dla poszczególnych sołtysów wylicza się według wzoru: 100 zł + (2 zł x ilość mieszkańców sołectwa według stanu na początek kwartału, za który przysługuje dieta).
  2. Wysokość diety zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych w górę.
  § 3. Wypłaty diet dokonuje się do dziesiątego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu w kwartale, za który wypłacana jest dieta.
  § 4. 1. W przypadku pełnienia w danym kwartale funkcji sołtysa przez czas krótszy niż cały kwartał, wypłata diety dokonywana jest w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia tej funkcji.
  2. W przypadku nieobecności sołtysa na sesji Rady Gminy lub zebraniu sołtysów organizowanym przez Gminę, dieta ulega pomniejszeniu o 50 zł za każdą nieobecność, przy czym łączna kwota pomniejszenia w okresie kwartału, za który przysługuje dieta nie może przekroczyć 100 zł.
  3. W przypadku połączenia lub podziału sołectwa zmiana wysokości diety spowodowana zmianą ilości mieszkańców sołectwa następuje z początkiem kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło połączenie lub podział sołectwa.
  4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2, i 3, § 2 ust.2 stosuje się odpowiednio.
  § 5. Dieta nie przysługuje gdy sołtys w danym kwartale nie wykonywał obowiązków wynikających
  z pełnionej funkcji i tym samym nie poniósł żadnych kosztów związanych z pełnieniem funkcji.
  § 6. Tracą moc:
  1) uchwała XXIX/255/05 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety;
  2) uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy Wyszki z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety;
  3) uchwała Nr XII/75/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety;
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.

  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2016-05-02 1348
  Data upublicznienia: 2016-05-02
  Art. czytany: 1649 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<