A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XI/130/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych

  UCHWAŁA NR XI/130/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 22 czerwca 2016 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych przez osoby fizyczne
  i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie światy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr VII/67/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 3673 i z 2016 r. poz. 962) wprowadza się następujące zmiany:
  1) § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2. 1. Osoby fizyczne i prawne prowadzące przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę składa do organu dotującego wniosek o udzielenie dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Jeśli osoba fizyczna lub prawna prowadzi więcej niż jedną z wymienionych w ust.1 placówek, wniosek o udzielenie dotacji składa dla każdej placówki odrębnie.”;
  2) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, szkoły bądź innej formy wychowania przedszkolnego, wskazany przez osobę prowadzącą we wniosku, o którym mowa w § 2 uchwały w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień przekazywana jest w terminie do dnia 15 grudnia. W przypadku zmiany rachunku bankowego osoba prowadząca pisemnie informuje Wójta o dokonanych zmianach.”;
  3) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
  „2a. Osoba prowadząca przedszkole, szkołę bądź inną formę wychowania przedszkolnego wpisuje na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki ujęte w rozliczeniu opis 'Wydatek sfinansowany
  z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Wyszki w kwocie …………zł (słownie …………… zł).'
  2b. Rozliczenie dotacji składa się dla każdej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego odrębnie.”;
  4) w § 6:
  a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
  „6a. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentów finansowych, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń zebranych w toku postępowania kontrolnego.”,
  b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
  „7. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i kontrolowany.”,
  c) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
  „12. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu składając Wójtowi wyjaśnienia na piśmie o przyczynach tej odmowy, w terminie wskazanym w ust. 8 lub w ust. 11. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dalszego postępowania organu dotującego, w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.”,
  d) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:
  „12a. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontrolowanemu.”;
  5) załącznik Nr 1 wzór Wniosku o udzielenie dotacji dla szkoły, przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego* na rok ………' otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
  6) załącznik Nr 2 – wzór „Informacji o liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły w miesiącu ………………. roku ………..” obejmującej również wzór listy uczniów uczęszczających do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
  7) załącznik Nr 3 wzór Rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji za rok ……...............…„ otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2016-10-21 0857
  Data upublicznienia: 2016-10-21
  Art. czytany: 1687 razy

  » Załączniki - rozmiar: 266971 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2016-10-21
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<