A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie gminy za 2023 r.
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XI/132/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

  UCHWAŁA NR XI/132/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 22 czerwca 2016 r.
  w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) uchwala się, co następuje:
  Rozdział 1.
  Postanowienia ogólne
  § 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.
  § 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa a w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) zamieszkałym na terenie gminy Wyszki.
  § 3. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mówi się bez bliższego określenia o:
  1) regulaminie – oznacza to Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki;
  2) ustawie o systemie oświaty – oznacza to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);
  3) ustawie o pomocy społecznej – oznacza to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);
  4) ustawie o świadczeniach rodzinnych- oznacza to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.);
  5) Wójcie - oznacza to Wójta Gminy Wyszki;
  6) uczniu – oznacza to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty zamieszkujące na terenie Gminy Wyszki;
  7) stypendium – oznacza to stypendium szkolne;
  8) zasiłku – oznacza to zasiłek szkolny.
  Rozdział 2.
  Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego
  § 4. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Wyszki, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
  § 5. 1. Wysokość stypendium oblicza się w oparciu o kwotę, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy oświadczeniach rodzinnych.
  2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń, ustala się wysokość stypendium szkolnego:
  1) minimalna kwota stypendium wynosi 100% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 50% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
  2) minimalna kwota stypendium wynosi 80% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 50% do 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
  § 6. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
  1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności udziału w:
  a) zajęciach artystycznych, muzycznych, plastycznych, wokalnych, tanecznych, sportowych, kursach nauki języków obcych, komputerowych, informatycznych lub innych o charakterze edukacyjnym wynikających z zainteresowań, uzdolnień i potrzeb edukacyjnych ucznia,
  b) innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, jak wyjazdy do kina, teatru, muzeum, na basen, wycieczki szkolne,
  c) zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, opracowań szkolnych i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
  d) zakup zeszytów, przyborów, piórników, plecaków i toreb szkolnych oraz innych artykułów szkolnych i materiałów piśmienniczych,
  e) zakup sprzętu komputerowego, laptopa, drukarki, multimedialnych programów edukacyjnych, tonerów do drukarek, klawiatury, myszy, zasilacza sprzętu muzycznego, sportowego, abonamentu internetowego (poza miesiącami wakacyjnymi),
  f) zakup stroju sportowego (spodenki sportowe, szorty, koszulka sportowa, bluza sportowa, spodnie sportowe, dres, strój na basen, czepek, okulary pływackie), obuwia sportowego, odzieży i przyborów wymaganych do nauki zawodu, na praktyki zawodowe,
  2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności:
  a) zakup podręczników, materiałów piśmienniczych, przyborów szkolnych, i innych pomocy niezbędnych uczniowi w realizacji procesu edukacyjnego przez organ przyznający stypendium, a następnie przekazanie stronie za pokwitowaniem,
  3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności:
  a) zakwaterowanie w bursie, internacie,
  b) koszty transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
  c) posiłki w stołówce szkoły, internatu,
  d) czesne za naukę w szkole, wpisowe
  4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach o których mowa w pkt 1 i 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt 3, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1, 2, 3 nie jest celowe.
  5) uczeń może otrzymać stypendium w jednej lub kilku formach jednocześnie.
  Rozdział 3.
  Tryb i sposób przyznawania stypendium szkolnego
  § 7. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia jest złożenie wniosku do Wójta w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.
  2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego określa załącznik Nr 1 do uchwały.
  § 8. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie.
  § 9. Podstawą przyznawania stypendium jest wysokość dochodu przypadającego we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny ucznia, osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
  § 10. 1. Wójt może powołać komisję stypendialną wyłącznie o charakterze opiniodawczym i doradczym.
  2. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala Wójt w zarządzeniu o jej powołaniu.
  § 11. 1. Stypendium udzielone w formie, o której mowa w § 6 pkt 1 i 3 będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletniemu uczniowi jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych rachunkami i fakturami, dotyczącymi dofinansowanych kosztów zakupu bądź opłat za uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych.
  2. Stypendium udzielone w formie , o której mowa w § 6 pkt 2 będzie realizowane poprzez zakup i przekazanie za pokwitowaniem pomocy rzeczowej.
  3. Stypendium udzielone w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się przelewem na rachunek bankowy rodziców, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia, bez uprzedniego dostarczenia przez stronę rachunków lub faktur potwierdzających dokonanie zakupów.
  § 12. 1. Refundacja wydatków nastąpi po przedłożeniu imiennych rachunków, faktur lub dowodów wpłaty KP wystawionych na rodzica lub ucznia do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.
  2. W przypadku rachunku lub faktury obejmującej wydatki na rzecz kilkorga dzieci, rodzic obowiązany jest złożyć informację o rzeczowych wydatkach poniesionych na poszczególne dziecko.
  § 13. Dopuszcza się możliwość refundacji wydatków i zwrotu kosztów poniesionych na zakup podręczników i przyborów szkolnych w miesiącu lipcu i sierpniu, a odzieży i obuwia sportowego w miesiącu sierpniu, jeśli zostały poniesione w związku z rozpoczynającym się aktualnie rokiem szkolnym, w którym składany jest wniosek o przyznanie stypendium.
  § 14. Dokumentowanie poniesionych wydatków następuje na podstawie:
  1) imiennych oryginałów rachunków lub faktur zakupu towarów, co umożliwi określenie kosztów zakupu i osoby dokonującej zakupu,
  2) dowodów wpłat za naukę, za pobyt w internacie, bursie,
  3) imiennych biletów miesięcznych przy korzystaniu z dojazdów do szkoły,
  4) oświadczeń potwierdzonych przez dyrekcję szkoły dotyczących udziału ucznia w wycieczkach szkolnych i innych wyjazdach w ramach zajęć szkolnych,
  5) w szczególnych sytuacjach (np. zakup za drobną kwotę, zakup na targowisku, zakup podręczników używanych) dopuszcza się możliwość udokumentowania wydatku pisemnym oświadczeniem.
  § 15. Stypendium będzie wypłacane w terminach:
  1) do dnia 31 grudnia za okres od września do grudnia danego roku szkolnego,
  2) do dnia 30 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego.
  Rozdział 4.
  Tryb i sposób przyznawania zasiłku szkolnego
  § 16. 1. Zasiłek szkolny przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
  2. O zasiłek może ubiegać się uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
  3. Warunkiem ubiegania się o zasiłek szkolny jest złożenie wniosku do Wójta w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
  4. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego określa załącznik Nr 2 do uchwały.
  5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
  6. Przy ustalaniu wysokości zasiłku bierze się pod uwagę sytuację materialną ucznia i ocenę skutków zdarzenia losowego.
  7. Zasiłek szkolny wypłaca się przelewem na rachunek bankowy rodziców, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.
  Rozdział 5.
  Przepisy przejściowe i końcowe
  § 17. Traci moc uchwała Nr XIII/129/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 1989).
  § 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2016-10-21 0901
  Data upublicznienia: 2016-10-21
  Art. czytany: 1709 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2016-10-21
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<