A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Mieszuki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XI/134/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

  UCHWAŁA NR XI/134/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 22 czerwca 2016 r.
  w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. )), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,
  z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/168/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 3004 i 3675 oraz z 2016 r. poz. 964) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 6 ust. 1 po pkt 9a dodaje się pkt 9 b w brzmieniu:
  „9b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;”;
  2) w § 7:
  a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „3) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej;”,
  b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  „5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne
  w oparciu o przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;”,
  c) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
  „7a) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;”,
  d) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
  „17) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.”;
  3) § 12 otrzymuje brzmienie:
  „§ 12. 1. W Ośrodku wyodrębniona jest Komórka Świadczeń Rodzinnych.
  2. Szczegółową strukturę organizacyjną i tryb pracy Ośrodka określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym.”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego za wyjątkiem § 1 pkt 1 i pkt 2 lit c, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2016-10-21 0906
  Data upublicznienia: 2016-10-21
  Art. czytany: 1587 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2016-10-21
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<