A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Mieszuki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XII/147/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżaw

  UCHWAŁA NR XII/147/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 28 września 2016 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3 i 4, art. 68 ust. 1 i ust. 3, art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 4, art. 76 ust. 1, art. 98a ust. 1 oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z 2015 r. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65) uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XIII/80/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 161, poz. 1574) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 1 ust 2:
  a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  „4) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;”,
  b) uchyla się pkt 5 i 6;
  2) w § 10 ust 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Wydzierżawianie lub najem nieruchomości oraz lokali użytkowych na okres powyżej 3 lat lub na czas nieokreślony następuje w drodze bezprzetargowej, po uzyskaniu przez Wójta każdorazowo zgody rady.”;
  3) w § 11 uchyla się ust. 6;
  4) uchyla się § 17.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2016-10-21 1044
  Data upublicznienia: 2016-10-21
  Art. czytany: 1790 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2016-10-21
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<