A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XIII/160/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

  UCHWAŁA NR XIII/160/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 9 listopada 2016 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XVIII/207/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1761) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
  „§ 4a. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych , których zarządcą jest Wójt Gminy Wyszki, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
  i ochroną dróg w celu:
  1) prowadzenia w pasie drogowym robót drogowych dotyczących infrastruktury „ostatniej mili”,
  2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili”,
  3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili”.
  2. Przez infrastrukturę „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym, regionalnej sieci szerokopasmowej budowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
  3. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury „ostatniej mili” ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1 i 3, za każdy dzień zajęcia:
  1) jezdni do 50% szerokości - 0,05 zł,
  2) jezdni ponad 50% szerokości do całkowitego zajęcia - 0,08 zł,
  3) poza jezdnią - 0,04 zł.
  4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:
  1) w poprzek drogi - 5,00 zł,
  2) wzdłuż drogi:
  a) w jezdni - 1,50 zł,
  b) poza jezdnią - 0,50 zł.
  5. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury „ostatniej mili” ustala się roczną stawkę opłat za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia – w wysokości 5,00 zł.”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski  Data wprowadzenia: 2016-11-17 1427
  Data upublicznienia: 2016-11-17
  Art. czytany: 2032 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<