A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie gminy za 2023 r.
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XIII/160/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

  UCHWAŁA NR XIII/160/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 9 listopada 2016 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XVIII/207/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1761) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
  „§ 4a. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych , których zarządcą jest Wójt Gminy Wyszki, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
  i ochroną dróg w celu:
  1) prowadzenia w pasie drogowym robót drogowych dotyczących infrastruktury „ostatniej mili”,
  2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili”,
  3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili”.
  2. Przez infrastrukturę „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym, regionalnej sieci szerokopasmowej budowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
  3. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury „ostatniej mili” ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1 i 3, za każdy dzień zajęcia:
  1) jezdni do 50% szerokości - 0,05 zł,
  2) jezdni ponad 50% szerokości do całkowitego zajęcia - 0,08 zł,
  3) poza jezdnią - 0,04 zł.
  4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:
  1) w poprzek drogi - 5,00 zł,
  2) wzdłuż drogi:
  a) w jezdni - 1,50 zł,
  b) poza jezdnią - 0,50 zł.
  5. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury „ostatniej mili” ustala się roczną stawkę opłat za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia – w wysokości 5,00 zł.”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski  Data wprowadzenia: 2016-11-17 1427
  Data upublicznienia: 2016-11-17
  Art. czytany: 1981 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2016-11-17
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<