A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XVI/166/04

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004

  UCHWAŁA NR XVI/166/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 czerwca 2004r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


  Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142,poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1217, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych z (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 331, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr4 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177) Rada Gminy uchwala co następuje:
  § 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 163.029 zł.
  1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 163.029 zł, zgodnie z załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały.
  2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 163.029 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 2. Zmniejszyć plan dochodów i wydatków budżetowych.
  1) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych w dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6291 – Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 216.513 zł.
  2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 246.513zł, z tego:
  a) w dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 216.513 zł,
  b) w dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł.
  § 3. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 97.171 zł
  1) Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 97.171 zł, z tego:
  a) w dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 72.171 zł.
  b) w dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdz. 70095 – Pozostała działalność § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł.
  c) w dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł.
  2) Zwiększyć wydatki w dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80110 – Gimnazja § 6050 – Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 97.171 zł.
  § 4. Ustala się fundusz reprezentacyjny Wójta w wysokosci 7.000 zł.
  § 5. W związku z dokonanymi zmianami w wydatkach inwestycyjnych dokonuje się aktualizacji :
  1) „Limitu wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  2) „Wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 6. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem : 8.057.201 zł.
  2. plan wydatków ogółem: 8.857.201 zł
  3. planowane dochody budżetowe w kwocie 400.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
  4. źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.200.000 zł są przychody z planowanych do zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 1.200.000 zł.
  § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  Data wprowadzenia: 2004-09-17 1252
  Data upublicznienia: 2004-09-17
  Art. czytany: 3453 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<