A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 107524B w m. Samułki Duże.
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia budowia budynku obory wolnostanowiskowej w obrębie wsi Bujnowo
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz -Mulawicze wraz z przebudową mostu.
» Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
» Budżet gminy na 2024 r.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XVI/166/04

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004

  UCHWAŁA NR XVI/166/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 czerwca 2004r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


  Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142,poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1217, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych z (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 331, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr4 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177) Rada Gminy uchwala co następuje:
  § 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 163.029 zł.
  1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 163.029 zł, zgodnie z załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały.
  2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 163.029 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 2. Zmniejszyć plan dochodów i wydatków budżetowych.
  1) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych w dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6291 – Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 216.513 zł.
  2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 246.513zł, z tego:
  a) w dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 216.513 zł,
  b) w dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł.
  § 3. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 97.171 zł
  1) Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 97.171 zł, z tego:
  a) w dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 72.171 zł.
  b) w dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdz. 70095 – Pozostała działalność § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł.
  c) w dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł.
  2) Zwiększyć wydatki w dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80110 – Gimnazja § 6050 – Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 97.171 zł.
  § 4. Ustala się fundusz reprezentacyjny Wójta w wysokosci 7.000 zł.
  § 5. W związku z dokonanymi zmianami w wydatkach inwestycyjnych dokonuje się aktualizacji :
  1) „Limitu wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  2) „Wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 6. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem : 8.057.201 zł.
  2. plan wydatków ogółem: 8.857.201 zł
  3. planowane dochody budżetowe w kwocie 400.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
  4. źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.200.000 zł są przychody z planowanych do zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 1.200.000 zł.
  § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  Data wprowadzenia: 2004-09-17 1252
  Data upublicznienia: 2004-09-17
  Art. czytany: 3375 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2004-09-17
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński
  3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<