A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XVII/168/04

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004

  UCHWAŁA NR XVII/168/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 14 września 2004r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


  Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142,poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1217, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych z (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 331, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr4 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177) Rada Gminy uchwala co następuje:
  § 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 328.204zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 328.204zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych w kwocie 130.500zł w dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na § 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
  § 4. W związku z rozszerzeniem zakresu robót i zwiększeniem środków finansowych na zadanie inwestycyjne p. n. „Rozbudowa Gimnazjum i Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wyszkach” dokonać aktualizacji następujacych załączników:
  1. „Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  2. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 5. Objaśnienie dokonywanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem: 8.455.888zł
  2. plan wydatków ogółem: 9.255.888zł
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
  § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2004-09-17 1305
  Data upublicznienia: 2004-09-17
  Art. czytany: 3487 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<