A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XVII/170/04

  w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach

  UCHWAŁA NR XVII/170/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 14 września 2004 r.

  w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 981, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:
  § 1. W Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach nadanym uchwałą Nr VIII/70/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 105, poz. 1926) wprowadza się nastepujące zmiany:
  1) w § 5 ust. 1
  a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „3) wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.)”
  b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
  „8) realizacja inwestycji gminnych i remontów obiektów komunalnych,”
  c) po pkt 9 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:
  „10) administrowanie lokalami mieszkalnymi będącymi własnością gminy,
  „11) bieżące utrzymanie placów gminnych i terenów zieleni.”
  2) w § 5 ust 2 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
  „10) wykonywanie bieżących napraw i remontów w ramach środków pochodzących z czynszów lub dotacji.”,
  3) w § 9 w pkt 3 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się
  pkt 4 w brzmieniu:
  „4) zawieranie umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,”
  4) § 10 otrzymuje brzmienie:
  „§. 10. W przypadku nieobecności Kierownika funkcję tę pełni pracownik przez niego wyznaczony, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem.”
  5) § 15 otrzymuje brzmienie:
  „§.15. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Rada Gminy i Wójt, a w sprawach finansowych Skarbnik Gminy.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2004-09-17 1312
  Data upublicznienia: 2004-09-17
  Art. czytany: 3372 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<