A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XVII/171/04

  w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

  UCHWAŁA NR XVII/171/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 14 września 2004 r.
  w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 2003 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 981, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), w związku z art. 110 ust. 1, 3, 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) uchwala się, co następuje:
  § 1. § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/46/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 53, poz. 1111) wprowadza się następujące zmiany:
  1) § 5 otrzymuje brzmienie:
  „§ 5.1. GOPS wykonuje zadania zlecone oraz zadania własne i własne obowiązkowe gminy związane z udzielaniem pomocy społecznej osobom kwalifikującym się do takiej pomocy zamieszkałym na terenie Gminy Wyszki.
  2. Podstawowym zadaniem GOPS jest podejmowanie działań mających na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, oraz podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.”
  2) § 6 otrzymuje brzmienie:
  „§ 6. GOPS realizuje zadania określone w § 5 w szczególności poprzez wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.”
  3) § 7 otrzymuje brzmienie:
  „§. 7. Zadania GOPS obejmują w szczególności:
  1) tworzenie warunków do funkcjonowania systemu pomocy społecznej,
  2) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
  3) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
  4) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  5) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
  z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
  6) praca socjalna,
  7) dożywianie dzieci,
  8) analizowanie, ocenianie i prognozowanie zjawisk rodzących i określanie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej,
  9) pobudzanie społecznej aktywności do zwalczania i przeciwdziałania powstawaniu zjawisk patologicznych,
  10) oddziaływanie na poszczególne środowiska celem ich uaktywnienia w kierunku samodzielnego przezwyciężania sytuacji kryzysowych,
  11) kierowanie osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności do domów pomocy społecznej, ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
  12) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
  13) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawanie pomocy w naturze,
  14) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
  15) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r .o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2255 z póżn. zm.)
  4) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Kierownik podpisuje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy. Upoważnienie to może obejmować zadania zlecone, zadania własne gminy oraz zadania obowiązkowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.”
  5) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Upoważnienia o którym mowa w ust. 2 Wójt Gminy może na wniosek Kierownika GOPS udzielić również wskazanemu przez niego pracownikowi socjalnemu.”
  6) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. nadzór merytoryczny nad działalnością GOPS sprawuje Wojewoda Podlaski, a pod względem finansowym Skarbnik Gminy i Regionalna Izba Obrachunkowa.”
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2004-09-17 1318
  Data upublicznienia: 2004-09-17
  Art. czytany: 3384 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<