A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XVII/172/04

  sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

  UCHWAŁA NR XVII/172/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 14 września 2004 r.
  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 981, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 40 ust. 4, 5, 6, 8, 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) uchwala się, co następuje:
  § 1. Ustala się wysokość stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
  1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
  2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
  4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.
  § 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat, za każdy dzień zajęcia
  1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 2 zł.
  2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości - 3 zł.
  3) przy zajęciu jezdni pow.50% do całkowitego zajęcia jezdni - 4 zł.
  2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także do pasów dzielących, poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
  3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 oraz zajęć pasa drogowego nie naruszających konstrukcji chodników i poboczy, ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 1 zł.
  4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
  § 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2:
  1) w obszarze zabudowanym - 20 zł,
  2) poza obszarem zabudowanym – 15 zł,
  3) na obiektach inżynierskich - 100 zł,
  4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawkę w wysokości 10 % stawek określonych w pkt: 1,2 i 3.
  2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
  § 4. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt.3:
  1) za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego w terenie zabudowanym i niezabudowanym – 0,20 zł,
  2) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów (np. stacje transformatorowe) – 0,20 zł,
  3) za 1 m2 powierzchni reklamy 1,50 zł.
  § 5. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej od 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
  § 6. Opłaty wymienione w niniejszej uchwale nalicza się i pobiera się w drodze decyzji administracyjnych.
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2004-09-17 1321
  Data upublicznienia: 2004-09-17
  Art. czytany: 3242 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<