A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Mieszuki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XIV/176/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz

  UCHWAŁA NR XIV/176/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 grudnia 2016 r.
  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Wyszki organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych na terenie gminy Wyszki przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Wyszki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
  § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1) gminie – nalezą przez to rozumié Gminę Wyszki;
  2) wójcie – nalezą przez to rozumieć Wójta Gminy Wyszki;
  3) ustawie (bez dalszego określenia) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  4) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne prowadzące publiczne i niepublicznych przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły;
  5) szkole lub placówce – należy przez to rozumieć także przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej oraz formy wychowania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy;
  6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola;
  7) podstawowej kwocie dotacji – należy przez to rozumieć kwoty dotacji ustalone na podstawie art. 78b ustawy.
  § 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego szkołę lub placówkę.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 organ prowadzący składa do wójta w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, chyba że wójt wyrazi zgodę na odstąpienie od wyżej określonego terminu zgodnie z zapisem artykułu 80 ust.2f oraz 90 ust. 2g ustawy.
  3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 4. 1. Publiczne przedszkola prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
  2. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
  3. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71 b ust.2a-2b ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o której mowa w art.80 ust.2,2aa,2b,2da, 2dc,3,3a,3ab,3ac ustawy, dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
  4. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
  5. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
  § 5. 1. Niepubliczne przedszkole, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty otrzymuje dotację z budżetu Gminy na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
  2. Niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, spełniająca wymagania określone w art. 90 ust. 1ba ustawy, otrzymuje na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
  3. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, spełniająca wymagania określone w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
  4. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem spełnienia warunków z art. 90 ust.2 a ustawy.
  5. Niepubliczne przedszkola, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymają na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
  6. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego niespełniającej warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem spełnienia przesłanek z art. 90 ust.2d ustawy.
  7. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1ba, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem spełnienia przesłanek z art. 90 ust.2 ea ustawy.
  8. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o której mowa w art 90 ust. 1b, 1ba, 1c, 2a, 2b, 2ca,2d, 2ea, 3a, 3ab i 3ac, ustawy, dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
  § 6. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia szkoły lub placówki, wykazanego w informacji miesięcznej składanej przez organy prowadzące w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, a jeśli ten pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, to według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.
  2. Wzór informacji o liczbie uczniów stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 7. Dotacje są przekazywane na rachunek bankowy szkoły lub placówki w 12 częściach w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, z tym że część́ za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.
  § 8. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sporządza roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem rzeczywistej liczby uczniów oraz kwot na poszczególne rodzaje wydatków bieżących.
  2. Wzór rocznego rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 9. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, zwanym dalej „kontrolowanym”.
  2. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Wyszki, zwani dalej „kontrolującymi”, mogą przeprowadzać kontrolę pod względem prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy, zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia powyższych danych.
  3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie podpisane przez Wójta, zawierające: numer upoważnienia, imię i nazwisko kontrolującego, nazwę i adres kontrolowanego, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.
  4. Kontrola może być przeprowadzana po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez Wójta kontrolowanego o terminie i zakresie kontroli, przynajmniej na 3 dni robocze przed datą jej rozpoczęcia.
  5. Kontrolujący mają prawo do:
  1) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanej szkoły lub placówki, w tym swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,
  2) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli,
  3) żądania sporządzania niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach,
  4) występowania o udzielanie ustnych i pisemnych wyjaśnień w terminie przez niego wyznaczonym w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
  6. Kontrolowany jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującemu warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów i materiałów, terminowego udzielania wyjaśnień oraz w miarę możliwości do udostępniania oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem.
  7. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentów finansowych, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń zebranych w toku postępowania kontrolnego.
  8. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i kontrolowany.
  9. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia Wójtowi, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.
  10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, kontrolujący dokonuje ich analizy i w razie potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne.
  11. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a w przypadku ich uwzględnienia - przekazuje zmieniony protokół kontroli.
  12. W terminie 3 dni od otrzymania stanowiska kontrolującego lub zmienionego protokołu kontroli, o których mowa w ust. 10, kontrolowany podpisuje protokół kontroli.
  13. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu składając Wójtowi wyjaśnienia na piśmie
  o przyczynach tej odmowy, w terminie wskazanym w ust. 9 lub w ust. 12. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dalszego postępowania organu dotującego, w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
  14. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontrolowanemu.
  § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 11. Traci moc uchwała Nr VII/67/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 3782).
  § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2017 r.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2017-01-18 1326
  Data upublicznienia: 2017-01-18
  Art. czytany: 1790 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2017-01-18
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<