A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2016 rok
 • UCHWAŁA NR XIV/181/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2017

  UCHWAŁA NR XIV/181/16
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 grudnia 2016 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2017

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)
  Rada Gminy Wyszki uchwala, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 18.540.048,00 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 16.860.048,00 zł,
  2) majątkowe w wysokości 1.680.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 19.353.291,00 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 15.295.807,00 zł,
  2) majątkowe w wysokości 4.057.484,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 20.000,00 zł,
  2) celową w wysokości - 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych
  z zakresu zarządzania kryzysowego.
  § 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie
  z załącznikiem Nr 3.
  § 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 813.243,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
  § 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.582.627,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 769.384,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  § 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
  i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.480.000,00 zł,
  § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 37.100,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29.680,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 7.420,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii.
  2. Ustala się dochody w kwocie 6.500,00 zł i wydatki w kwocie 6.500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
  3. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  § 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 5.
  § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do :
  1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.480.000,00 zł,
  2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
  5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski  Data wprowadzenia: 2017-01-18 1349
  Data upublicznienia: 2017-01-18
  Art. czytany: 2269 razy

  » Załączniki - rozmiar: 2872562 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2017-01-18
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<