A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XVIII/182/04

  w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XVIII/182/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 27 października 2004 r.
  w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759) uchwala się, co następuje:
  § 1. W Statucie Gminy Wyszki nadanym uchwałą Nr XXXVI/275/02 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 października 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Wyszki (Dz.Urz. Woj. Podl Nr 73, poz. 1464 i z 2003 r. Nr 54, poz. 1141) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 23 skreśla się ust.5
  2) w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Na wniosek przewodniczącego obrad, Wójta bądź radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.”.
  3) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. W razie nieobecności Przewodniczącego, czynności określone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady,”,
  4) w § 36 ust 4 i 5 otrzymują brzmienie:
  „4. Interpelacje zgłasza się w formie ustnej lub pisemnej w trakcie sesji Rady i w punkcie porządku obrad do tego przeznaczonym.
  5. Odpowiedzi na interpelację udziela się na sesji. Na żądanie radnego oraz wtedy, gdy przedmiot interpelacji wymaga szerszego wyjaśnienia, odpowiedź udzielana jest na piśmie w terminie 14 dni.”.
  5) w § 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Rada może przyjąć protokół z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2.”.
  6) w § 67 po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu:
  „1 a. Wspólne posiedzenie komisji prowadzi jeden z przewodniczących komisji wybierany każdorazowo podczas posiedzenia.”
  7) po § 67 dodaje się § 67a w brzmieniu:
  „§.67 a. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:
  1) datę i miejsce posiedzenia, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać imię i nazwisko prowadzącego posiedzenie i protokolanta,
  2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  3) wybór przewodniczącego posiedzenia w przypadku wspólnego posiedzenia komisji.
  4) przebieg posiedzenia, a w szczególności treść przyjętych opinii i wniosków,
  5) podpis prowadzącego posiedzenie i osoby sporządzającej protokół.
  8) w § 70 skreśla się ust. 2.
  9) po rozdziale IX dodaje się rozdział IX A w brzmieniu:

  'ROZDZIAŁ IXA


  Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę


  § 119a.1. Skargi na działalność Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych kierowane są do Przewodniczącego Rady.
  2. Przewodniczący Rady kieruje skargę do rozpoznania przez odpowiednią merytorycznie komisję.
  3. Komisja przedkłada opinię Przewodniczącemu Rady, który wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji rozpatrzenie skargi.
  § 119b.1. Wnioski, których przedmiotem są sprawy objęte zakresem działania Rady, przekazuje się Przewodniczącemu Rady.
  2. Przewodniczący Rady może skierować wniosek do zaopiniowania przez Komisje lub Wójta.
  3. Wniosek jest rozpatrywany na najbliższej sesji Rady.
  § 119c. Odpowiedzi na skargi i wnioski rozpatrywane przez Radę podpisuje Przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
  § 119d. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się zainteresowanego zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego
  § 119e. Skargi i wnioski do rozpatrywania i załatwiania których właściwa jest Rada, rejestruje się w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym w Urzędzie Gminy.”

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2004-10-28 1731
  Data upublicznienia: 2004-10-28
  Art. czytany: 3303 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<