A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XVIII/183/04

  w sprawie programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi

  UCHWAŁA NR XVIII/183/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 27 października 2004 r.
  w sprawie programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi na rok 2005


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 981, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, których statutowe cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi', w 2005 roku.
  § 2. Program współpracy w 2005 roku będzie realizowany w następujących formach:
  1) zlecenia organizacjom pozarządowych zadań publicznych, wspierania realizacji takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
  2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
  3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
  § 3. Zlecanie zadań publicznych, w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji będzie odbywało się:
  1) w zakresie edukacji - organizacja konkursów i olimpiad przedmiotowych,
  2) w zakresie kultury - organizowanie przeglądów zespołów, spotkań, plenerów, w tym fundowanie nagród, zakup książek i czasopism do bibliotek, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej, wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
  3) w zakresie kultury fizycznej - organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, wspieranie organizacji imprez sportowych,
  4) w zakresie zdrowia - realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r.,
  5) w zakresie pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym.
  § 4. 1. Samorząd gminy będzie informował organizacje pozarządowe, których cele statutowe wiążą się z realizacją określonych zadań gminy, o aktualnych kierunkach i zadaniach w zakresie wymienionym w § 3.
  2. Informacje będą przekazywane w trakcie zebrań, narad i konsultacji.
  3. Organizacje pozarządowe mogą informować o planowanych kierunkach działalności i realizowanych programach.
  § 5. Współpraca samorządu gminy będzie również odbywać się na zasadzie udziału w spotkaniach, konferencjach organizowanych przez organizacje pozarządowe.
  § 6. Program będzie finansowany ze środków przewidzianych w budżecie gminy na realizację tych zadań.
  § 7. Bezpośrednimi realizatorami programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi w 2005 r. będą, stosownie do zakresu realizowanych przez nie zadań, referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Wyszki.
  § 8. Zobowiązuje się Wójta do przedłożenia Radzie informacji z realizacji programu do końca kwietnia 2006 roku.
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2004-10-28 1735
  Data upublicznienia: 2004-10-28
  Art. czytany: 3322 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<