A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • Protokół Nr XIII/04

  z sesji Rady Gminy, która odbyła się dnia 26 lutego 2004 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10:00

  Protokół Nr XIII/04
  z sesji Rady Gminy, która odbyła się dnia 26 lutego 2004 roku w sali konferencyj¬nej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10:00  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)

  Ponadto w sesji udział wzięli:
  1/ Wójt – Ryszard Perkowski
  2/ Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3/ Sołtysi wsi
  4/ Zaproszeni goście
  5/ Dziennikarze z “Bielskiego Kuriera Porannego”


  Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady, który powitał wszystkich obecnych na sesji. Poinformował, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych i stwierdził, że obrady są prawomocne.
  Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag nie było. Poddano pod głosowanie proponowany porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych – wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku.

  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1/ Otwarcie sesji
  2/ Przyjęcie porządku obrad
  3/ Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy
  4/ Sprawozdanie z pracy Wójta
  5/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mulawiczach
  6/ Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski
  7/ Zamknięcie obrad.

  Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad.

  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 13 Urzędu Gminy w terminie określonym w Statucie. Przystąpiono do głosowania. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem.
  Protokół z XII sesji Rady Gminy został przyjęty.

  Ad.4
  Wójt Gminy Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie ze swojej pracy w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu. Pytań nie wniesiono.

  Ad. 5
  Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do głosowania zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos . Jako pierwszy wystąpił Wójt Ryszard Perkowski, który przedstawił wszystkim powód zamknięcia Szkoły Podstawowej w Mulawiczach. Oznajmił, że naszej Gminy nie stać na dokładanie do utrzymania dotychczasowej sieci pięciu placówek. Zwłaszcza, że z roku na rok maleje liczba dzieci.
  Pan Wójt przedstawił sytuację oświaty w gminie w 2003 roku.. (Załącznik do protokołu) Następnie głos zabrała radna Halina Teresa Marczyńska, która poruszyła stronę komfortu psychicznego i ekonomicznego dzieci, bo one są najważniejsze. Stwierdziła, że wypowiedź Wójta jest to sprawa dyskusyjna oraz, że jest ona przeciwna likwidacji szkoły, poprosiła Radę o pozostawienie Szkoły Podstawowej w Mulawiczach.
  Radna Elżbieta Niewińska wystąpiła z pytaniem do Wójta “czy w przypadku likwidacji szkoły w Mulawiczach wszyscy pracownicy ze szkoły znajdą zatrudnienie na terenie naszej gminy”.
  Pan Wójt w odpowiedzi na zadawane pytania wyjaśnił, że stracą tylko uczniowie, którzy są z tej miejscowości co szkoła a jest ich z samych Mulawicz – ośmioro i z Olszanicy sąsiedniej wsi – ośmioro. Natomiast dzieci z pozostałych miejscowości i tak są dowożone. Także tylko 16 uczniów straci na wygodzie i komforcie.
  Jeżeli chodzi o zatrudnienie nauczycieli ze szkoły w Mulawiczach – Wójt wyjaśnił, że parę osób odchodzi na emeryturę, natomiast w innych szkołach pracują osoby zatrudnione na czas określony, którym z końcem roku szkolnego wygasa umowa o pracę. W związku z tym nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Mulawiczach zostaną zatrudnieni w szkołach na terenie gminy Wyszki, poza jednym nauczycielem, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji.
  O godzinie 1050 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę.

  Po przerwie wznowione zostały obrady sesji. Przystąpiono do odczytania projektu uchwa&ły. Po odczytaniu został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 6 radnych, przeciw - 5 głosów, wstrzymało się 3 radnych.
  Przewodniczący Rady ogłosił, że uchwała została podjęta.

  Ad. 6
  Rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły w Mulawicze nie zgadzali się z decyzją likwidacji szkoły. Przedstawili swoje argumenty co do pozostawienia szkoły,tłumaczyli, że “szkoła jest duża, murowana. Poziom nauczania jest dobry. Po co dzieci mają wcześnie rano wstawać i tłuc się starym autobusem 10 kilometrów. Rodzice tłumaczyli, po co zatrudniać palaczy z Urzędu Gminy, skoro są miejscowi, którzy za pół ceny przyjęliby pracę.
  Pan Wójt tłumaczył, że jeśli chodzi o palaczy, to musi być odpowiedni grafik według, którego palacze pracują oraz wymagane są odpowiednie kwalifikacje.
  Wójt stwierdził, iż sami rodzice straszą dzieci o dowożeniu i sami robią taką atmosferę. Rozumie emocje rodziców, ale problem tkwi w tym, że mamy coraz mniej dzieci, a subwencja oświatowa przy spadku urodzeń będzie maleć. Błąd został popełniony w latach 90-tych kiedy to mieszkańcy wsi Mulawicze, Olszanica i sąsiednich zezwolili władzom gminnym na budowę Szkoły Podstawowej w Strabli.
  Sołtys wsi Stacewicze wystąpił z pytaniem, “Co się stanie z budynkiem szkoły po jej likwidacji”.
  Pan Wójt wyjaśnił, że o budynek zabiega Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli “RAJ”, ale najpierw zostanie ogłoszona sprzedaż budynku, a następnie ogłoszony przetarg.

  Ad. 7
  Wskutek wyczerpania porządku obrad o godzinie 1130 Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Konopka Edward Zenon  Protokólant
  Agnieszka Piotrowska


  Data wprowadzenia: 2004-11-08 1425
  Data upublicznienia: 2004-11-08
  Art. czytany: 3536 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<