A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2023 roku
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie wsi Malesze.
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na - Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Wyszki-Filipy Etap II
» Informacja o podmiocie sprzedającym paliwo stałe (węgiel) na rzecz mieszkańców gminy Wyszki w ramach zakupu preferencyjnego
» Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2023 r
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • Protokół Nr XIII/04

  z sesji Rady Gminy, która odbyła się dnia 26 lutego 2004 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10:00

  Protokół Nr XIII/04
  z sesji Rady Gminy, która odbyła się dnia 26 lutego 2004 roku w sali konferencyj¬nej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10:00  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)

  Ponadto w sesji udział wzięli:
  1/ Wójt – Ryszard Perkowski
  2/ Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3/ Sołtysi wsi
  4/ Zaproszeni goście
  5/ Dziennikarze z “Bielskiego Kuriera Porannego”


  Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady, który powitał wszystkich obecnych na sesji. Poinformował, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych i stwierdził, że obrady są prawomocne.
  Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag nie było. Poddano pod głosowanie proponowany porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych – wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku.

  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1/ Otwarcie sesji
  2/ Przyjęcie porządku obrad
  3/ Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy
  4/ Sprawozdanie z pracy Wójta
  5/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mulawiczach
  6/ Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski
  7/ Zamknięcie obrad.

  Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad.

  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 13 Urzędu Gminy w terminie określonym w Statucie. Przystąpiono do głosowania. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem.
  Protokół z XII sesji Rady Gminy został przyjęty.

  Ad.4
  Wójt Gminy Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie ze swojej pracy w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu. Pytań nie wniesiono.

  Ad. 5
  Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do głosowania zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos . Jako pierwszy wystąpił Wójt Ryszard Perkowski, który przedstawił wszystkim powód zamknięcia Szkoły Podstawowej w Mulawiczach. Oznajmił, że naszej Gminy nie stać na dokładanie do utrzymania dotychczasowej sieci pięciu placówek. Zwłaszcza, że z roku na rok maleje liczba dzieci.
  Pan Wójt przedstawił sytuację oświaty w gminie w 2003 roku.. (Załącznik do protokołu) Następnie głos zabrała radna Halina Teresa Marczyńska, która poruszyła stronę komfortu psychicznego i ekonomicznego dzieci, bo one są najważniejsze. Stwierdziła, że wypowiedź Wójta jest to sprawa dyskusyjna oraz, że jest ona przeciwna likwidacji szkoły, poprosiła Radę o pozostawienie Szkoły Podstawowej w Mulawiczach.
  Radna Elżbieta Niewińska wystąpiła z pytaniem do Wójta “czy w przypadku likwidacji szkoły w Mulawiczach wszyscy pracownicy ze szkoły znajdą zatrudnienie na terenie naszej gminy”.
  Pan Wójt w odpowiedzi na zadawane pytania wyjaśnił, że stracą tylko uczniowie, którzy są z tej miejscowości co szkoła a jest ich z samych Mulawicz – ośmioro i z Olszanicy sąsiedniej wsi – ośmioro. Natomiast dzieci z pozostałych miejscowości i tak są dowożone. Także tylko 16 uczniów straci na wygodzie i komforcie.
  Jeżeli chodzi o zatrudnienie nauczycieli ze szkoły w Mulawiczach – Wójt wyjaśnił, że parę osób odchodzi na emeryturę, natomiast w innych szkołach pracują osoby zatrudnione na czas określony, którym z końcem roku szkolnego wygasa umowa o pracę. W związku z tym nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Mulawiczach zostaną zatrudnieni w szkołach na terenie gminy Wyszki, poza jednym nauczycielem, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji.
  O godzinie 1050 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę.

  Po przerwie wznowione zostały obrady sesji. Przystąpiono do odczytania projektu uchwa&ły. Po odczytaniu został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 6 radnych, przeciw - 5 głosów, wstrzymało się 3 radnych.
  Przewodniczący Rady ogłosił, że uchwała została podjęta.

  Ad. 6
  Rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły w Mulawicze nie zgadzali się z decyzją likwidacji szkoły. Przedstawili swoje argumenty co do pozostawienia szkoły,tłumaczyli, że “szkoła jest duża, murowana. Poziom nauczania jest dobry. Po co dzieci mają wcześnie rano wstawać i tłuc się starym autobusem 10 kilometrów. Rodzice tłumaczyli, po co zatrudniać palaczy z Urzędu Gminy, skoro są miejscowi, którzy za pół ceny przyjęliby pracę.
  Pan Wójt tłumaczył, że jeśli chodzi o palaczy, to musi być odpowiedni grafik według, którego palacze pracują oraz wymagane są odpowiednie kwalifikacje.
  Wójt stwierdził, iż sami rodzice straszą dzieci o dowożeniu i sami robią taką atmosferę. Rozumie emocje rodziców, ale problem tkwi w tym, że mamy coraz mniej dzieci, a subwencja oświatowa przy spadku urodzeń będzie maleć. Błąd został popełniony w latach 90-tych kiedy to mieszkańcy wsi Mulawicze, Olszanica i sąsiednich zezwolili władzom gminnym na budowę Szkoły Podstawowej w Strabli.
  Sołtys wsi Stacewicze wystąpił z pytaniem, “Co się stanie z budynkiem szkoły po jej likwidacji”.
  Pan Wójt wyjaśnił, że o budynek zabiega Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli “RAJ”, ale najpierw zostanie ogłoszona sprzedaż budynku, a następnie ogłoszony przetarg.

  Ad. 7
  Wskutek wyczerpania porządku obrad o godzinie 1130 Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Konopka Edward Zenon  Protokólant
  Agnieszka Piotrowska


  Data wprowadzenia: 2004-11-08 1425
  Data upublicznienia: 2004-11-08
  Art. czytany: 3255 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<