A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR XIV/04

  z sesji Rady Gminy która odbyła się dnia 22 kwietnia 2004 roku

  PROTOKÓŁ NR XIV/04
  z sesji Rady Gminy która odbyła się dnia 22 kwietnia 2004 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wyszkach o godz. 10:00  W sesji uczestniczyli radni ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
  Ponadto w sesji udział wzięli :
  1/ Wójt – Ryszard Perkowski
  2/ Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3/ Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  4/ Sołtysi wsi
  5/ Zaproszeni goście (lista obecności w załączeniu do protokołu)

  Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Konopka, który powitał wszystkich obecnych na sesji: radnych, sołtysów, a także przybyłych gości: księży, Panią Bożenę Grotowicz – Dyrektor SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, Pana Bogdana Szorca – lekarza z NZOZ w Wyszkach, Pana Władysława Jagiełło – Przewodniczącego Rady Powiatu z Bielska Podlaskiego, Pana Arseniusza Artysiewicz – przedstawiciela Podlaskiej Izby Rolniczej z Białegostoku, Radcę Prawnego.
  Przewodniczący poinformował, iż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy
  13 radnych i stwierdził, iż obrady są prawomocne.
  Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag nie było. Poddano pod głosowanie proponowany porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych – wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku.

  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  5. Informacja na temat wypełniania wniosków obszarowych.
  6. Informacja dotycząca funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy i powiatu.
  7. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w 2003 roku.
  8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi.
  9. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
  10. Uchwalenie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach.
  11. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyszki.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzania przeglądów w ramach ochrony przeciwpożarowej na obszarze gminy.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania gmin w dziedzinie informatyzacji.
  14. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie wynagrodzenia Wójta.
  15. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  16. Zamknięcie obrad.
  Ad.3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XIII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 13 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono do głosowania. Protokół z XIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt Gminy Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie ze swojej pracy w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu
  O godz. 1012 przybył radny Sadowski Baltazar Jan.
  Ad. 5
  Wójt przypomniał wszystkim,że przy Urzędzie Gminy działa Punkt Informacyjny odnośnie dopłat obszarowych. Oznajmił, iż jest bardzo dużo zainteresowanych, którzy korzystają z porad wyżej wymienionego Punktu. Ponadto oznajmił, iż Urząd Gminy jest przygotowany awaryjnie w przypadku dużego natłoku, są dodatkowo przeszkoleni pracownicy i w każdym momencie można uruchomić w Urzędzie Gminy jeszcze jeden punkt.
  Radny Korzeniewski zapytał, czy usługi te są płatne? Wójt wyjaśnił, że wszystkie usługi, które są świadczone w Punkcie Informacyjnym przy Urzędzie Gminy w Wyszkach są bezpłatne.
  Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przedstawiciela Podlaskiej Izby Rolniczej – Pana Arsyniusza Artysiewicz, który na początek wyjaśnił wszystkim co to jest Izba Rolnicza
  a między innymi, że Izba Rolnicza włącza się do wszystkich działań rolników, pracuje w oparciu
  o ustawę, finansowana jest z 2% odpisu z podatku rolnego rolników. Następnie jeszcze po krótce omówił problem dotyczący wniosków o dopłaty obszarowe dla rolników.
  Radny Popławski Edward zadał pytanie; “czy były prowadzone analizy w kierunku dopłat, czy rolnicy na tym stracą czy zyskają?”
  Pan Artysiewicz wyjaśnił, że rolnicy już na tym stracili a jeszcze stracą. Już zapłacili za doplaty, nastąpił wzrost podatku, cen paliwa, wzrosły ceny nawozów. Zachęcał wszystkich aby każdy rolnik złożył wniosek o dopłaty obszarowe, a tym mniej zaradnym rolnikom aby pomóc.
  Ad.6
  Następnie głos zabrała Pani Beżena Grotowicz – Dyrektor SP ZOZ z Bielska Podlaskiego. Podziękowała wszystkim rolnikom za zbiórkę płodów rolnych dla szpitala w Bielsku Podlaskim,
  a poza tym poinformowała, że szpital rok 2003 zakończył bez strat i to miedzy innymi zależało od mieszkańców gminy Wyszki jako mieszkańców powiatu.
  Pani Grotowicz poinformowała, że:” staramy się bardzo aby warunki w szpitalu dla pacjentów ulepszać, najbardziej zniszczony oddział wewnętrzny w 60 % został wyremontowany,
  a także dokonano remontu pododdziału niemowlęcego w oddziale dziecięcym”. Ponadto oznaj¬miła, że Szpital w Bielsku Podlaskim otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt do oddziału Dziecięcego – aparat do badania poziomu tlenu we krwi, a także aparat ssacz, inhalator dla dzieci oraz dwa kardiomonitory (jeden dla dzieci starszych, drugi zaś dla niemowlaków do izolatki.) Oświadczyła, że szpital chce zakupić gastroskop i kalejdoskop oraz myjkę do dezynfekcji końcówek do aparatów. A poza tym dla szpitala jest potrzebny echokardiogram.
  Pan Łochnicki Piotr – sołtys wsi Samułki Duże zapytał dlaczego nie na każde wezwanie przyjeżdża karetka pogotowia.
  Pani Dyrektor wyjaśniła, że Pogotowie Ratunkowe jest oddzielną instytucją, oni tylko wynajmują pomieszczenia w szpitalu. Szpital nie ma karetki i oni świadczą te usługi. Według rozporządzenia ministra karetka ma obowiązek wyjazdu na każde wezwanie.
  Wójt podziękował Pani Dyrektor za pamięć o gminie Wyszki i poinformował, że wraz z lekarzami z SP ZOZ z Bielska Podlaskiego w czerwcu będzie organizowana “Biała Niedziela”. Ponadto poinformował, iż wraz z Sekretarzem Gminy – Tadeuszem Wielanowskim otrzymali od Szpitala statuetki “SERCE ZA SERCE” jako wyraz podziękowania wszystkim sołtysom za zbiórki plonów rolnych dla szpitala w Bielsku Podlaskim.
  Następnie Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Władysław Jagiełło oznajmił, że “szpital podlega pod Powiat, bo jest on samodzielnie niezależny, czyli powiatowy, a Powiat nie ma wydzielonego funduszu na szpital.” Wspomniał również iż niedawno została wyświęcona Dziecięca Izba Przyjęć oraz powstała nowa Poradnia Logopedyczna przy Izbie Przyjęć Dziecięcej. Wyraził swoją bardzo pozytywną opinię na temat pracy Pani Dyrektor – Bożeny Grotowicz.
  Sytuację służby zdrowia na terenie gminy Wyszki przedstawił – doktor Bogdan Szorc. Poinformował, że potrzebny jest apel o zwiększenie karetek pogotowia, ponadto oznajmił, :” sami próbujemy zapraszać specjalistów, aby pomóc pacjentom w kontaktach ze specjalistami, stan zdrowia społeczeństwa jest coraz gorszy, zwiększa się ilość nowotworów
  – przyczyny to podeszły wiek, chemikalia, stres.”
  Radny Korzeniewski Mieczysław zapytał panią Dyrektor dlaczego tak bardzo długo (bo trzeba czekać cały dzień) są załatwiani pacjenci w Poradni Ortopedycznej (zwłaszcza w okresie zimowym).
  Pani Grotowicz odpowiedziała, że pokornie przyjmuje uwagi i przeprasza, ale w Poradni Ortopedycznej i Hirurgicznej lekarze wykonują 2-3 krotnie więcej usług niż należaoby. Nie stać szpitala na zatrudnienie jeszcze jednego lekarza do Poradni Ortopedycznej.
  Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor i o godzinie 1155 ogłosił 10 minutową przerwę.
  Po przerwie wznowiono obrady. Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu obrad.
  Ad.7
  Pani Jadwiga Szerszeń – pełnomocnik do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła sprawozdanie z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (Sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
  Ad.8
  Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok. Omówił szczegółowo każdy dział i rozdział. (Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do protokołu).
  Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma pytania. Pytań nie było. Pan Edward Popław¬ski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oraz opinię przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok, która została wypracowana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 7 kwietnia 2004 roku.
  Pani Skarbnik odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Wyszki wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2003 rok, oraz uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wyszki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2003 rok.
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała została przyjęta.
  Ad. 9
  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok został odczytany i pod¬dany pod głosowanie . Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała została przyjęta.
  Ad. 10
  Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach. Przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
  Ad. 11
  Jako następny został odczytany projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyszki. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 2 radnych. Uchwała została przyjęta.
  Ad. 12
  Projekt uchwały w sprawie przeprowadzania przeglądów w ramach ochrony przeciwpożarowej na obszarze gminy został odczytany i poddany pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
  Ad. 13
  Wójt wyjaśnił, iż w dzisiejszych czasach wszystko funkcjonuje drogą elektroniczną, więc i gmina musi rozwijać się w dziedzinie informatyzacji. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie współdziałania gmin w dziedzinie informatyzacji. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem było 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Uchwała została przyjęta.
  Ad. 14
  Kolejnym projektem odczytanym przez Przewodniczącego był projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Uchwała została przyjęta.
  Ad. 15
  W punkcie interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski, mieszkaniec wsi Wodzki Pan Kiełkucki zwrócił się z prośbą do Wójta o pozostawienie piaskowni, z której mieszkańcy Wodzek korzystają, prosił aby gmina nie sprzedawała działki na której mieści się piaskownia.
  Wójt wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy temat ten nie istnieje, w swoim czasie istniała taka propozycja, żeby sprzedać działkę, której część była dzierżawiona przez rolnika z Wodzek. Rolnik chciał kupić tę działkę, ale wieś zaprotestowała. Gmina odstąpiła do sprzedaży, w związku z tym na razie działka nie będzie sprzedana, pozostanie tak jak było.
  Następnie głos zabrał proboszcz ze Strabli – ksiądz Jan Komosa. Poruszył temat dotyczący oznakowania dróg na terenie naszej gminy, oznajmił że nie są one dobrze oznakowane. Na drodze Pulsze – Sasiny jest zakrzaczony rów i powinien stać znak STOP przed krzyżówką w Sasinach, gdzie dochodzi do wielu wypadków. Następnie w Topczewie na krzyżówce stoi znak ustąp pierszeństwa innym pojazdom, a powinien stać znak STOP. Kolejnym przykładem jest ulica Wesoła w Strabli, na końcu ulicy przy drodze z pierszeństwem (Białystok – Wyszki) również powinien stać znak STOP. Ksiądz proboszcz zwrócił się do Rady Gminy o załatwienie z kompetentnymi instytucjami postawienia wspomnianych znaków.
  Wójt w odpowiedzi oznajmił, iż w najbliższym czasie w/w sprawa zostanie załatwiona.
  Pan Antoni Sawoniuk – Prezes Ochotniczej Straż Pożarnej w Wyszkach odczytał pismo skierowane do Przewodniczącego Rady i radnych z prośbą o dofinansowanie kupna sztandaru dla OSP w Wyszkach.
  Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do radnych o przekazanie diet z dzisiejszej sesji na sztandar .
  Radny Jan Baltazar Sadowski – Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Wyszki – wystąpił z zapytaniem czy nie można byłoby ufundować sztandaru dla wszystkich jednostek z napisem “Związek Ochotniczych Straży Pożarnych WYSZKI”. Wówczas każda jednostka OSP w razie potrzeby korzystałaby z niego.
  Głos zabrała sołtys wsi Gawiny Pani Iwona Chatkowska- Hurtig i stwierdziła, iż również uważa, że należałoby kupić jeden sztandar dla wszystkich, gdyż na najbliższych sesjach każda
  z pozostałych jednostek wystąpi z taką samą prośbą o dofinansowanie na kupno sztandaru dla swoich jednostek.
  Nastąpiła dyskusja, Pan Sawoniuk oznajmił, że to Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszkach pierwsza wystąpiła z propozycją kupna sztandaru.
  Wójt Ryszard Perkowski w swojej wypowiedzi oznajmił, iż według niego najlepszym rozwiązaniem byłoby rzeczywiście kupno sztandaru wszystkim jednostkom z napisem “ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH – WYSZKI”.
  Pan Zenon Konopka po dyskusji jeszcze raz zwrócił się do radnych z prośbą o przekazanie diet na sztandar dla OSP w Wyszkach.
  Wskutek wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XIV sesję Rady Gminy
  o godzinie 1410.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka


  Protokolant
  Agnieszka Piotrowska
  Data wprowadzenia: 2004-11-08 1441
  Data upublicznienia: 2004-11-08
  Art. czytany: 3838 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<