A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • Protokół Nr XVI/04

  z sesji Rady Gminy, która odbyła się dnia 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej w Wyszkach o godz. 9:00

  Protokół Nr XVI/04
  z sesji Rady Gminy, która odbyła się dnia 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej w Wyszkach o godz. 9:00  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  Ponadto w sesji udział wzięli:
  1. Wójt - Ryszard Perkowski
  2. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  3. sołtysi wsi.

  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XVI sesji Rady Gminy, wszystkich serdecznie powitał. Poinformował, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 10 radnych, więc stwierdził, że obrady są prawomocne.
  Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy ktoś chciałby wnieść zmiany w proponowanym porządku obrad. Wniosków i uwag ze strony radnych nie było. Przewodniczący sam zaproponował zmiany w porządku obrad. Jego propozycja dotyczyła pkt. 8 “Wyjazd do miejscowości Narew i zwiedzanie zakładu “PRONAR”. Wniosek poddano pod głosowanie. Za wnioskiem opowiedziało się 10 radnych ( przy 0 wstrzymujących). Następnie poddano pod głosowanie porządek obrad po zmianie. Porządek został przyjęty jednogłośnie ( 10 radnych opowiedziało się za).

  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy Wyszki w 2004 r.
  7. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XV sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 13 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono do głosowania. Protokół z XV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. O godzinie 915 przybył radny Eugeniusz Falkowski.
  Ad. 4
  Wójt Gminy Ryszard Perkowski przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 5
  Skarbnik Gminy Pani Stanisława Ryczkowska omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. Między innymi wspomniała o potrzebie naprawy dachu w Szkole Podstawowej w Topczewie. Część funduszy szkoła dostanie z PZU. Będziemy ubiegać się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o przyznanie środków
  z rezerwy budżetowej państwa w związku ze zdarzeniem losowym, ale nie jest pewne, że coś zdobędziemy. Pani Skarbnik wspomniała, że została przyznana kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na remont świetlicy przy Zespole Szkół w Wyszkach.
  Następnie głos zabrał radny Edward Popławski, który oznajmił, że w budżecie gminy musi być jakaś rezerwa , gdyż są takie przypadki jak zerwany dach, zepsuty autokar, czy koparka. Więc skąd wziąć pieniądze na remonty.
  Kolejną sprawą którą poruszył E. Popławski był koszt dowożenia dzieci. Stwierdził, że
  w Bielsku Podlaskim w transporcie koszt dowożenia dzieci jest o wiele niższy niż w naszej gminie w ZUK.
  Wójt wyjaśnił, że w naszej gminie cena dowożenia jest jedną z najniższych cen w dowożeniu dzieci. Swego czasu PKS był zainteresowany dowozem dzieci w naszej gminie, ale po orientacji jakimi drogami będą jeździć autobusy, zrezygnował.
  Pani Skarbnik stwierdziła, że za dużo jest inwestycji a za mało finansów.
  Radny Mieczysław Korzeniewski stwierdził, że te inwestycje, które są rozpoczęte już dawno powinny być zakończone.
  Głos zabrał Kierownik ZUK Pan Stanisław Krasowski, który wyjaśnił sprawę dowożenia dzieci. Poinformował, że skoro autokary robią mało kilometrów tzn., że są dobrze rozplanowane siatki dowożenia. Można byłoby zmniejszyć ilość autokarów, ale wówczas dzieci musiałyby
  o godzinę wcześniej wstawać.
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 2 radnych. Uchwała została przyjęta.

  Ad. 6
  Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy Wyszki w 2004 roku został odczytany i poddany pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

  Ad. 7
  W punkcie interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski sołtys wsi Wyszki Pan Stanisław Danilczuk podziękował Wójtowi i Kierownikowi ZUK Panu S. Krasowskiemu za remont drogi
  z Wyszek do Kalinówki. Ponadto zapytał o chodnik do szkoły tj., na ul. Szkolnej – kiedy będzie ułożony, a także zadał pytanie 'w jaki sposób będzie rozwiązany problem ścieków w naszej gminie'. Następną kwestią, którą poruszył były plac na przeciw gminy – zapytał czy coś ruszyło z tymi placami?'
  Wójt w odpowiedzi na zadane pytania wyjaśnił,że place są w trakcie wyceny jako dwie odrębne działki. Plac po starej gminie zagospodarować na potrzeby publiczne, zaś drugi sprzedać
  w drodze przetargu. Jeśli chodzi o chodnik na ulicy Szkolnej, to w w tym roku raczej nie będą rozpoczęte prace, dopero w przyszłym, gdyż oprócz chodnika trzeba przebudować most przy szkole, co wiąże się z większymi wydatkami. Wójt poinformował, że w gminie Sokoły funkcjonują już nowoczesne oczyszczalnie ścieków, w których proces oczyszczania opiera się na roślinach, głównie trzcinie. Niewyklucza się zorganozowania w najbliższej przyszłości wyjazdu do Sokół w celu poznania pracy oczyszczalni i przeniesienia tych rozwiązań na teren nasej gminy.

  Ad. 8
  Przewodniczący Rady zwrócił się do obecnych na sesji o zapytania. Pytań nie było, więc wskutek wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XVI sesji Rady Gminy o godz. 1020.


  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka


  Protokolant
  Agnieszka Piotrowska  Data wprowadzenia: 2004-11-08 1501
  Data upublicznienia: 2004-11-08
  Art. czytany: 3718 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<