A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ Nr XVII/04

  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 14 września 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10:00

  PROTOKÓŁ Nr XVII/04
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 14 września 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10:00  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1.Wójt - Ryszard Perkowski
  2.Sekretarz Gminy - Tadeusz Wielanowski
  3.Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Wojewódzkiego Podlaskiego - Pan Marian Łuczaj
  4.Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Strabli - ks. Jan Komosa
  5.Dyrektor Banku Spółdzielczego- Oddział w Wyszkach - Pan Edward Karpiesiuk
  6.Kierownik ZakładuUsług Komunalnych w Wyszkach - Pan Stanisław Krasowski
  7.Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę
  8.Sołtysi

  Ad.1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XVII sesji Rady Gminy, wszystkich serdecznie powitał. Stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, więc obrady uznał za prawomocne.
  Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy ktoś chciałby wnieść zmiany do proponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag nie było. Poddano pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych – wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku.

  Radni przyjęli następujący porządek obrad:

  1.Otwarcie sesji.
  2.Przyjęcie porządku obrad.
  3.Przyjęcie protokołu z XVI sesjii Rady Gminy.
  4.Sprawozdanie z pracy Wójta.
  5.Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
  6.Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą 'Rozbudowa Gimnazjum i Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wyszkach'
  7.Wprowadzenie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach.
  8.Wprowadzenie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.
  9.Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
  10.Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska Gminy Wyszki.
  11.Przyjęcie Programu Gospodarki Odpadami Gminy Wyszki.
  12.Połączenie instytucji kultury 'Gminny Ośrodek Kultury w Wyszkach' i 'Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkach' i utworzenia jednej instytucji kultury pod nazwą 'Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wyszkach'.
  13.Nadanie Statutu instytucji kultury pod nazwą Gminne Cenrum Kultury w Wyszkach.
  14.Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie wynagrodzenia Wójta.
  15.Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  16.Zamknięcie obrad.

  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XVI sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 13 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono do głosowania. Protokół z XVI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.

  Ad. 4
  Wójt Gminy Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie ze swojej pracy w okresie między sesjami. Pytań i uwag do wypowiedzi Wójta nie było. ( Sprawozdanie w załączeniu do protokołu.)

  Ad. 5
  Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok. Ze strony radnych pytań nie było. Głos zabrał Wójt z propozycją wprowadzenia zmian w załączniku Nr 4 - w punkcie II. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE w pozycji trzeciej 'Sieć komputerowa w Urzędzie Gminy w Wyszkach dodać w nawiasie ( Międzygminna Platforma Cyfrowa).
  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2004 rok został odczytany przez Przewodniczącego. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XVII/168/04 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok została podjęta.

  Ad. 6
  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia podd nazwą 'Rozbudowa Gimnazjum i budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wyszkach'. Następnie Wójt wyjaśnił wszystkim uczestniczącym na sesji, że uchwała dotyczy budowy boiska przy Zespole Szkół w Wyszkach. Przystąpiono do głosowania.
  Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych. Uchwała Nr XVII/169/04 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą 'Rozbudowa Gimnazjum i budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wyszkach' została podjęta jednogłośnie.

  Ad. 7
  Następny projekt to projekt uchwały wprowadzającej zmiany w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach. Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
  Radny Popławski wystąpił z zapytaniem 'Jakie konskwencje wynikną w związku z rozliczaniem Zakładu Usług Komunalnych przez Urząd Gminy?'
  Wójt wyjaśnił wszystkim na czym polega praca Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach, jakie zadania wykonują,.
  O godz. 1040 przybył radny Eugeniusz Falkowski.

  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XVII/170/04 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach została podjęta.

  Ad.8
  Sekretarz Gminy Tadeusz Wielanowski wyjaśnił, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. nowej ustawy o pomocy społecznej należy dokonać zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, polegających na dostosowaniu regulacji zawartych w statucie do obecnie obowiązujących przepisów prawa.
  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach został odczytany i poddany pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 13 radnych. Uchwała Nr XVII/171/04 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach została podjeta jednogłośnie.

  Ad. 9
  Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. Poinformował, że dotyczy wykonywania przedsięwzięć na drogach gminnych (np. wykonanie wodociągu, kanalizacji w pasie drogowym, umieszczanie reklam itp.)
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych. Uchwała Nr XVII/172/04 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych została podjęta.
  Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1125 ogłosił 10- cio minutową przerwę.
  Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił o zabranie głosu Wiceprzewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego Pana Mariana Łuczaja.
  Pan Łuczaj podziękował za zaproszenie na sesj,e, stwierdził,że: 'W Wyszkach czuje się dobrze traktowany i przyjmowany jako przyjaciel.Wyszki to gmina gdzie panuje ład i porządek. Gmina wspiera polityczne działania ( dotyczy uroczystości w Olszewie, Izbie Pamięci w Zespole Szkół w Wyszkach, krzyże między Strablą a Mulawiczami, upamiętniające powstańców styczniowych.)'
  Pan Łuczaj wszystkim rolnikom złożył życzenia za trud swojej pracy, za żniwa, za wykopki, za wszystkie prace w rolnictwie.Poza tym powiedział, iż chciałby aby nie było wypadków przy pracy w rolnictwie z udziałem dzieci. Na zakończenie życzył Wójtowi dobrej współpracy z Radą Gminy i sołtysami.

  Ad. 10
  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie Planu Ochrony Środowiska Gminy Wyszki. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 13 radnych. Uchwała Nr XVII/173/04 w sprawie przyjęcia Planu Ochrony Środowiska Gminy Wyszki została podjęta jednogłośnie.

  Ad. 11
  Projekt w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wyszki został odczytany i poddany pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XVII/174/04 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wyszkizostała podjęta.

  Ad.12
  Wójt omówił projekt uchwały dotyczącej połączenia instytucji kultury,następnie Przewodniczący odczytał projekt tejże uchwały i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Uchwała Nr XVII/175/04 w sprawie połączenia instytucji kultury 'Gminny Ośrodek Kultury w Wyszkach' i 'Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkach' i utworzenia jednej instytucji kultury pod nazwą 'Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wyszkach' została podjęta.

  Ad. 13
  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą 'Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wyszkach' i przystąpiono do głosownia.
  13 – radnych opowiedziało się za przyjęciem, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr XVII/`176/04 w sprawie nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wyszkach' została podjęta.

  Ad. 14
  Przewodniczący omówił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wynagrodzenia Wójta. Pytań co do projektu nie było, w związku z tym Przewodniczący Rady odczytał projekt i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych. Uchwała Nr XVII/177/04 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wynagrodzenia Wójta została podjęta.

  Ad. 15
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Radny Aleksander Kłoczko pytał, czy Spółka Wodna 'Pulszanka' podlega Wójtowi.
  Wójt wyjaśnił, iż jest ona niezależna, samodzielna, nadzór nad nią prowadzi Starostwo, Gmina tylko wynajmuje pomieszczenie.
  Na temat Spółki Wodnej wypowiadali się również pozostali radni oraz sołtysi. Radny Kłoczko oraz pani Sołtys z Wypych wystąpili z propozycją rozwiązania Spółki Wodnej 'Pulszanka'. Wójt zaproponował aby na następną sesję zaprosić przedstawiciela Spółki Wodnej.
  Następnie Wójt przedstawił wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2004 roku. (Informację stanowi załącznik do protokołu).
  Przewodniczący pyta czyktoś chciałby zabrać głos.
  Więc głos zabrał Ksiądz Jan Komosa – proboszcz z Parafii w Strabli. Wspomniał o pomocy społecznej, że jest to komórka najtrudniejsza do zrealizowania, że jest to bolączka, gdyż potrzebujących jest dużo a fundusze są małe. Ci ludzie, którzy potrzebują pomocy materialnej są tak ustawieni błędnie, nie szukają sami pracy (bo są np; prace w polu, przy żniwach,przy budowach itp.) Jeśli ktoś proponuje im pracę za wynagrodzeniem, ludzie ci nie przyjmują tej pracy, bo wiedzą, że i tak dostaną pieniądze z pomocy społecznej. Na zakończenie proboszcz powiedział, że podziwia pracę pracowników z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  Następnie Wójt oznajmił,iż w tym roku realizowany będzie etap drogi wojewódzkiej w miejscowości Hodyszewo, w przyszłym zaś roku odcinek drogi Wólka Pietkowska – Pietkowo). Jeśli chodzi o drogi powiatowe – jest ogłoszony przetarg na drogę Wyszki – Mierzwin – Olędzkie, ale prawdopodobnie w tym roku nie ruszy. Na przyszły rok zaplanowany jest również remont ulic w Filipach. Wójt poinformował, że jeśli w tym roku nie ruszy remont odcinka drogi Wyszki – Mierzwin – Olędzkie wówczas będzie wykonywany remont ulicy Kościelnej w Wyszkach.
  Sołtys z Samułk Dużych Pan Piotr Łochnicki pytał o remont drogi w Samułkach, zaś radny Korzeniewski wspomniał o remoncie drogi w Zalesiu.
  Sołtys z Godzieb zgłosił brak oznakowania w miejscowości Godzieby oraz wystąpił z prośbą o porównanie drogi z Falk do Osówki. Radny Aleksander Kłoczko poruszył problem oświetlenia, że jeszcze nie jest włączone, poza tym wspomniał o potrzebie wyasfaltowania ulic w Maleszach. Radny Falkowski Eugeniusz zwrócił się z prośbą o wykonanie przepustu w Godziebach.
  Wójt wyjaśnił, że jeśli chodzi o drogi to wszystkich nie można zremontować w jednym czasie.Przyjdzie pora na remont każdego odcinka drogi, który tego wymaga. Natomiast w sprawie oświetlenia to powinno już świecić, to czy nie świeci czy to że świeci w dzień sołtysi powinni zgłaszać do Urzędu Gminy do Pana Kazimierza Tymosiaka.
  Wskutek wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XVII sesję Rady Gminy o godz. 1340.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka


  Protokolant
  Agnieszka Piotrowska


  Data wprowadzenia: 2004-11-08 1508
  Data upublicznienia: 2004-11-08
  Art. czytany: 3629 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<