A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Współpraca z NGO
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

  Sprawozdanie
  z realizacji programu współpracy Gminy Wyszki
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.

  Wstęp

  Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wójt Gminy Wyszki zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy Wyszki sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
  Program współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok przyjęty został uchwałą Nr XIII/155/16 Rady Gminy Wyszki z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie zarządzenia Nr 262/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 4 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki. W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany Programu współpracy ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.
  Współpraca o charakterze finansowym

  Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Wyszki na 2016 rok przeznaczono kwotę w wysokości 27.000,00 zł.
  W 2017 roku ogłoszono 4 konkursy ofert na realizację zadań. Jeden konkurs ogłoszono na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku, jeden na realizację w 2017 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień oraz dwa konkursy ogłoszono na realizację zadań z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego.
  Przedmiotem konkursu na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku ogłoszonego zarządzeniem Nr 301/17 Wójta Gminy Wyszki z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku było wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu polegających na organizacji imprez i zawodów sportowych w ramach rozgrywek ligowych podmiotów zrzeszonych w Polskim Związku Sportowym poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Do konkursu zgłosił się tylko jeden oferent Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Wyszkach składając oferty na realizację zadań pn. „Udział drużyny piłkarskiej w rozgrywkach A klasy Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2016/2017 (wiosna) i 2017/2018 (jesień)”. Oferta spełniała wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie i otrzymała odpowiednie wsparcie finansowe - 15.000 zł.
  Zarządzeniem Nr 339/17 Wójta Gminy Wyszki z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2017 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień. Do konkursu zgłosiła się jedna organizacja pozarządowa Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w Sokołowie Podlaskim z ofertą „Lato z Caritas 2017”. Oferta spełniała wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie i otrzymała odpowiednie wsparcie finansowe - 8.000 zł.
  Zarządzeniem Nr 338/17 Wójta Gminy Wyszki z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 roku.
  W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, więc postanowiono o ponownym ogłoszeniu konkursu, co nastąpiło w dniu 31 maja 2017 r. na mocy zarządzenia Nr 352/17 Wójta Gminy Wyszki w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 roku. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 oferty, które pozytywnie zostały zweryfikowane przez komisję powołaną do oceny ofert. Przyznane zostały dotacje po 2.000 zł dwóm organizacjom pozarządowym, a mianowicie Stowarzyszeniu „Aktywna Wieś” z siedzibą w Niewinie Borowym na realizację zadania pod nazwą „Poznajemy i promujemy regionalne smaki Gminy Wyszki” oraz Stowarzyszeniu „Młodzi Duchem”
  w Strabli na realizację zadania pod nazwą „Muzyka łagodzi obyczaje i cementuje zwyczaje”.
  Przyznane dotacje wykorzystane zostały zgodnie z umowami zawartymi między Gminą Wyszki a oferentami. Po zrealizowaniu zadań nastąpiło ich rozliczenie a niewykorzystana część dotacji została zwrócona do budżetu Gminy. Ostatecznie koszt realizacji wszystkich zadań wyniósł 24.833,18 zł.
  Współpraca o charakterze pozafinansowym

  Gmina Wyszki wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych.
  Działalność promocyjna:

  Gmina promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania na stronie internetowej gminy, w gazetce „Wieści Gminne” oraz podczas gminnych imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym.
  Wsparcie organizacyjne:

  Istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów (sali konferencyjnej, sali gimnastycznej, stadionu sportowego, świetlic).
  Działalność informacyjna:

  Gmina Wyszki prowadziła również działalność informacyjną w postaci informowania organizacji pozarządowych działających na jej terenie o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych.

  Podsumowanie

  Gmina Wyszki realizując cele Programu współpracy w 2017 r., udzieliła organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej. Gmina wsparła zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe do wysokości 90% ich wartości. Organizacje pozarządowe natomiast wniosły wkład w realizację swoich projektów, w postaci własnych środków finansowych, środków pozyskanych od prywatnych sponsorów, a także pracy wolontariuszy i członków organizacji.
  W trakcie roku nie wpłynęły również uwagi i zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.
  Wójt
  Mariusz Korzeniewski


  Data wprowadzenia: 2018-03-29 1355
  Data upublicznienia: 2018-03-29
  Art. czytany: 2111 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<