A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Współpraca z NGO
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

  ZARZĄDZENIE NR 447/18
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 27 kwietnia 2018 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

  z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 roku
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 4 ust. 1 pkt 15 i 32, art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust 4, pkt 2, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) i uchwały Nr XX/258/17 Rady Gminy Wyszki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 48) zarządzam, co następuje:
  § 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Wyszki z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego polegających między innymi na:
  1) krzewieniu tradycji narodowej i regionalnej, podtrzymywaniu dawnych zwyczajów oraz propagowaniu kultury ludowej;
  2) wspieraniu inicjatyw mających na celu wznowienie, upowszechnienie, popularyzację
  i promocję lokalnej twórczości i twórców;
  3) promowaniu produktów regionalnych i tradycyjnych, udziale w imprezach, wydawaniu broszur i folderów informacyjnych i promocyjnych;
  4) działaniach mających na celu głębsze poznanie historii poszczególnych miejscowości
  z terenu gminy Wyszki;
  5) wspieraniu rozwoju aktywności wspólnot i społeczności lokalnych.
  2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  § 2. Zleca się realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust.1 w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadań.
  § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
  § 4. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
  1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyszki (www.ug.wyszki.bip.podlaski.pl);
  2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyszki (www.wyszki.pl) ;
  3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki.
  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Załącznik do zarządzenia Nr 447/18
  Wójta Gminy Wyszki
  z dnia 27 kwietnia 2018 r.


  WÓJT GMINY WYSZKI
  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego

  Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
  1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:
  Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez:
  1) krzewienie tradycji narodowej i regionalnej, podtrzymywanie dawnych zwyczajów oraz propagowanie kultury ludowej;
  2) wspieranie inicjatyw mających na celu wznowienie, upowszechnienie, popularyzację i promocję lokalnej twórczości i twórców;
  3) promowanie produktów regionalnych i tradycyjnych, udział w imprezach, wydawanie broszur i folderów informacyjnych i promocyjnych;
  4) działania mające na celu głębsze poznanie historii poszczególnych miejscowości z terenu gminy Wyszki;
  5) wspieranie rozwoju aktywności wspólnot i społeczności lokalnych;
  Na realizację zadania przeznacza się dotację w łącznej kwocie: 4.000,00 zł.
  Kwota na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
  Wymagany jest minimalny wkład własny podmiotu składającego wniosek w wysokości 20% całkowitego kosztu realizowanego zadania, z czego nie mniej niż 10% powinien stanowić wkład finansowy.
  2. Zasady przyznawania dotacji:
  Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem.
  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Wójt po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich kandydatów do pracy
  w komisji konkursowej w terminie do 18 maja 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki
  ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki (pokój nr 8).
  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku zastrzega się prawo do uzgodnienia z oferentem zmian oferty w zakresie rzeczowo – finansowym.
  W przypadku ofert niekompletnych Komisja Konkursowa wyznaczy oferentowi termin na uzupełnienie oferty.
  W toku rozpatrywania ofert oferenci mogą być poproszeni o złożenie dodatkowych dokumentów, informacji, wyjaśnień co do treści ofert.
  Od decyzji w sprawie dotacji nie przysługuje odwołanie.
  Dotacja nie może być wykorzystana na:
  1) remonty budynków lub pomieszczeń stanowiących biuro organizacji,
  2) zadania i zakupy inwestycyjne,
  3) zakupy nieruchomości,
  4) działalność gospodarczą,
  5) działalność polityczną organizacji,
  6) działalność inną niż objęta konkursem,
  Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa.
  3. Termin i warunki realizacji zadania:
  Termin realizacji zadania ustala się na okres od podpisania umowy do 30.11.2018 r.
  Realizacja zadania obejmuje teren Gminy Wyszki.
  Szczegółowe zasady finansowania, realizacji oraz rozliczenia zadania określać będzie umowa zawarta pomiędzy oferentem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie a Gminą Wyszki.
  Wydatkowanie środków z dotacji możliwe jest dopiero od dnia podpisania umowy na realizację zadania publicznego.
  Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonywania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
  4. Termin i sposób składania ofert:
  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki (pokój nr 8) w terminie do 29 maja 2018 r. w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą oferenta z dopiskiem: „Oferta – ochrona dziedzictwa kulturowego 2018”.
  Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Do ofert należy dołączyć:
  Do oferty należy dołączyć:
  1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
  2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów);
  3) aktualną kopię statutu organizacji lub inny dokument określający podmiot działalności oferenta;
  4) umowę, o której mowa w art.14 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie, jeżeli organizacje składają ofertę wspólną;
  Wszystkie kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone, „za zgodność
  z oryginałem” wraz z datą potwierdzenia oraz podpisem osób, które są upoważnione do reprezentowania powyższych podmiotów, zgodnie z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

  5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu terminu określonego do składania ofert.
  Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria:
  1) możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,
  2) zgodność oferty z przedmiotem konkursu,
  3) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  4) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób bezpośrednio realizujących zadanie,
  5) planowany wkład rzeczowy i osobowy organizacji na wykonanie zadania,
  6) dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
  6. Informacja o realizacji zadań tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami poniesionymi w roku 2017 oraz w roku poprzednim:
  W 2018 r. Gmina Wyszki nie zrealizowała zadania tego samego rodzaju.
  W 2017 r. Gmina Wyszki zrealizowała zadania tego samego rodzaju, przeznaczając na ten cel dotację w wysokości 4 000 zł.


  Data wprowadzenia: 2018-04-27 1346
  Data upublicznienia: 2018-04-27
  Art. czytany: 2154 razy

  » Ogłoszenie - rozmiar: 2228940 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<