A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 107524B w m. Samułki Duże.
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia budowia budynku obory wolnostanowiskowej w obrębie wsi Bujnowo
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz -Mulawicze wraz z przebudową mostu.
» Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
» Budżet gminy na 2024 r.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XIX/184/04 w sprawie stawek podatku od nieruchomości

  UCHWAŁA NR XIX/184/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 2 grudnia 2004 r.
  w sprawie stawek podatku od nieruchomości


  Na podstawie art.5 ust.1 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje:
  § 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Wyszki:
  1) od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,52 zł od 1 ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,32 zł od 1 m 2 powierzchni,
  2) od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych – 0,48 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 15,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,37 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
  d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3 i ust. 3-7.
  § 2. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych płatny jest w drodze inkasa prowadzonego przez sołtysów wsi.
  § 3. Traci moc uchwała Nr II/8/02 Rady Gminy Wyszki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 84, poz. 2014 i z 2003 r. Nr 31, poz. 751).
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2005 r.


  Data wprowadzenia: 2004-12-03 0924
  Data upublicznienia: 2004-12-03
  Art. czytany: 3309 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2004-12-03
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<