A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XIX/186/04 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania i kontroli

  UCHWAŁA NR XIX/186/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 2 grudnia 2004 r.
  w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania i kontroli


  Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 331, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 4 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210 poz. 2135) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwała reguluje:
  1) tryb postępowania o udzielenie dotacji,
  2) sposób rozliczania dotacji,
  3) sposób kontroli wykonania zadania,
  4) sposób zapewnienia jewności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenie.
  § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Wyszki,
  2) Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy Wyszki,
  3) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Wyszki,
  4) podmiocie oferującym wykonanie zadania - rozumie się przez to podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku,
  5) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
  § 3. Ze środków budżetu Gminy mogą być przyznawane podmiotom oferującym wykonanie zadania dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych gminy, innych niż wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 9 poz. 873 z późn. zm.), zlecanych przez Gminę.
  § 4. 1. Wójt podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji w ramach przewidzianych na ten cel środków w budżecie gminy, po przeprowadzeniu postępowania ofertowego.
  2. Do czasu uchwalenia budżetu dopuszcza się przyznawanie dotacji na podstawie projektu budżetu gminy.
  3. Przyznana dotacja musi być wykorzystana w tym roku budżetowym, na który została przyznana.
  § 5. Postępowanie ofertowe ogłasza Wójt w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy co najmniej 30 dni przed dniem otwarcia ofert.
  § 6. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia wniosku (oferty) według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
  § 7. 1. Otwarcie ofert dokonuje się w dniu upływu terminu składania ofert, ustalonym w ogłoszeniu.
  2. Otwarcie ofert jest jawne.
  3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
  4. Wybór oferty wraz z uzasadnieniem podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 5.
  § 8. 1. Podmioty oferujące wykonanie zadania mogą składać oferty również z własnej inicjatywy.
  2. Oferty, o których mowa w ust. 1 powinny być złożone w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok, w którym zadanie ma być realizowane.
  3. Ofertę rozpatruje Wójt w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Przepis § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
  § 9. Umowa o wykonanie zadania publicznego powinna być zawarta według wzoru określonego w rozporządzeniu wymienionym w § 6.
  § 10. 1. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest złożyć sprawozdanie w terminie 30 dni od dnia zakończenia wykonania zadania.
  2. Sprawozdanie analizuje Wójt.
  3. Sprawozdanie ogłasza się w sposób określony w § 5.
  § 11. Przyznane środki finansowe dotacji, nie wykorzystane w terminie określonym w umowie lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.
  § 12. 1. Kontrolę prawidłowości wykonania zadania i wykorzystania dotacji przeprowadza kierownik gminnej jednostki organizacyjnej lub kierownik referatu realizującego tego typu zadania i Skarbnik Gminy.
  2. Kontrola powinna obejmować w szczególności:
  1) efektywność i jakość wykonania zadania,
  2) gospodarność w sposobie wydatkowania przyznanej dotacji,
  3) prowadzenie stosownej dokumentacji,
  4) zgodność wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana.
  3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
  § 13. Wójt przedkłada Radzie roczne sprawozdanie z wykonania zadań zleconych na podstawie niniejszej uchwały łącznie z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.
  § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 15. Traci moc uchwała Nr X/91/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku.
  § 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2004-12-03 0947
  Data upublicznienia: 2004-12-03
  Art. czytany: 3636 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<