A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XIX/191/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

  UCHWAŁA NR XIX/191/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 2 grudnia 2004 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.


  Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych z (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 331, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr4 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy uchwala co następuje:
  § 1. Zwiększyć dochody budżetowe na kwotę 416.019 zł, w tym:
  1) w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majatkowych o kwotę 40.000 zł,
  2) w dz. 758 – Różne rozliczenia:
  a) rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 225.000 zł
  b) rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 – Środki na uzupelnienie dochodów gmin o kwotę 1.019 zł
  3) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 150.000 zł.
  § 2. Zwiększyć wydatki budżetowe na kwotę 416.019 zł, w tym:
  1) w dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 19.207 zł
  2) w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
  a) § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 812 zł
  b) § 4210 – Zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł
  3) w dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:
  a) § 4260 – Zakup energii o kwotę 15.000 zł
  b) § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 40.000 zł
  4) w dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80110 – Gimnazja § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 160.000 zł
  5) w dz. 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne:
  a) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł
  b) § 4260 – Zakup energii o kwotę 4.000 zł
  c) § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 11.000 zł
  6) w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4274 – Współfinansowanie kredytów i pożyczek zagranicznych o kwotę 10.000 zł
  7) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
  a) rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej:
  - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000 zł
  - § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 90.000 zł
  b) rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł
  8) w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
  a) § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 500 zł
  b) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł.
  § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1. Plan dochodów ogółem: 8.959.412 zł
  2. Plan wydatków ogółem: 9.759.412 zł

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2004-12-03 1106
  Data upublicznienia: 2004-12-03
  Art. czytany: 3279 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<