A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Współpraca z NGO
 • ZARZĄDZENIE NR 55/19 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2019 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym,

  ZARZĄDZENIE NR 55/19
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 16 kwietnia 2019 r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2019 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), art. 4 ust. 1 pkt 15 i 32, art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust 4, pkt 2, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) i uchwały Nr II/58/18 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 5139) zarządzam, co następuje:
  § 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień.
  2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  § 2. Zleca się realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust.1 w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadań.
  § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
  § 4. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyszki www.ug.wyszki.bip.podlaski.pl.na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyszki www.wyszki.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki.
  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Załącznik do zarządzenia Nr 55/19
  Wójta Gminy Wyszki
  z dnia 16 kwietnia 2019 r.


  WÓJT GMINY WYSZKI
  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień

  Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
  1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:
  Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień (zadanie zwane w dalszej części ogłoszenia jako „zadanie”).
  Na realizację zadania przeznacza się dotację w łącznej kwocie: 8.000,00 zł.
  Kwota na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
  Wymagany jest minimalny finansowy wkład własny podmiotu składającego wniosek w wysokości 10% całkowitego kosztu realizowanego zadania.
  2. Zasady przyznawania dotacji:
  Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem.
  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Wójt po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku zastrzega się prawo do uzgodnienia z oferentem zmian oferty w zakresie rzeczowo – finansowym.
  W przypadku ofert niekompletnych Komisja Konkursowa wyznaczy oferentowi termin na uzupełnienie oferty.
  W toku rozpatrywania ofert oferenci mogą być poproszeni o złożenie dodatkowych dokumentów, informacji, wyjaśnień co do treści ofert.
  Od decyzji w sprawie dotacji nie przysługuje odwołanie.
  Dotacja nie może być wykorzystana na:
   remonty budynków lub pomieszczeń stanowiących biuro organizacji,
   zadania i zakupy inwestycyjne,
   zakupy nieruchomości,
   działalność gospodarczą,
   działalność polityczną organizacji,
   działalność inną niż objęta konkursem,
  Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa.
  3. Termin i warunki realizacji zadania:
  Okres przygotowania realizacji zadania publicznego - od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert do dnia rozpoczęcia wypoczynku.
  Okres organizacji wypoczynku - od dnia 22 czerwca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  Miejsce realizacji: Polska.
  Beneficjentami zadania mogą być dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych.
  Naboru uczestników dokonuje oferent spośród osób wskazanych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach i dyrektorów szkół działających na terenie gminy Wyszki.
  Oferent przedstawi ostateczną listę uczestników wypoczynku (potwierdzoną przez
  w/w podmioty wskazujące uczestników) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
  Organizacja wypoczynku musi być zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452), w tym w szczególności co do posiadania odpowiednich możliwości kadrowych, lokalowych i organizacyjnych, zapewniających uczestnikom bezpieczeństwo, właściwą opiekę wychowawczą, prawidłowe warunki higieniczno-sanitarne.
  Ponadto, oferent zapewni uczestnikom realizację odpowiedniego programu profilaktycznego dotyczącego uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
  Dopuszcza się składanie ofert wspólnych, o których mowa w art. 14 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
  4. Termin i sposób składania ofert:
  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki (pokój nr 8) w terminie do 30 maja 2019 r. w zaklejonych kopertach opatrzonych nazwą oferenta z dopiskiem: „Oferta – wypoczynek letni – profilaktyka 2019”.
  Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  Do oferty należy dołączyć:
   kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
   w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów);
   aktualną kopię statutu organizacji lub inny dokument określający podmiot działalności oferenta;
   oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty;
   program profilaktyki uzależnień;
   oświadczenie o posiadaniu konta bankowego;
   umowę, o której mowa w art.14 ust.4 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie, jeżeli organizacje składają ofertę wspólną;
   oświadczenie organizatora/ów wypoczynku, że podczas realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży zostaną spełnione wymogi wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.
  z 2016 poz. 452).
  Wszystkie kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone, „za zgodność
  z oryginałem” wraz z datą potwierdzenia oraz podpisem osób, które są upoważnione do reprezentowania powyższych podmiotów, zgodnie z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
  5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu terminu określonego do składania ofert.
  Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria:
   możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,
   zgodność oferty z przedmiotem konkursu,
   kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób bezpośrednio realizujących zadanie,
   planowany wkład rzeczowy i osobowy organizacji na wykonanie zadania,
   dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich kandydatów do pracy
  w komisji konkursowej w terminie do 15 maja 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki
  ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki (pokój nr 8).
  6. Informacja o realizacji zadań tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami poniesionymi w roku 2018 oraz w roku poprzednim:
  W 2019 r. Gmina Wyszki nie zrealizowała zadania tego samego rodzaju.
  W 2018 r. Gmina Wyszki nie realizowała zadania tego samego rodzaju.
  W 2017 r. Gmina Wyszki zrealizowała zadania tego samego rodzaju, przeznaczając na ten cel dotację w wysokości 8 000 zł.


  Data wprowadzenia: 2019-05-06 1507
  Data upublicznienia: 2019-05-06
  Art. czytany: 2715 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<