A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Współpraca z NGO
 • Ogłoszenie drugiego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku

  ZARZĄDZENIE NR 84/19
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 29 lipca 2019 r.
  w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku

  Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz § 4 uchwały Nr VIII/70/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3472) zarządzam, co następuje:
  § 1. 1. Ogłaszam drugi konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wyszki w 2019 roku.
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia projektu z zakresu rozwoju sportu poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  § 2. 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
  2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
  1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki,
  2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyszki,
  3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyszki.
  § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Załącznik do zarządzenia Nr 84/19
  Wójta Gminy Wyszki
  z dnia 29 lipca 2019 r.


  WÓJT GMINY WYSZKI
  OGŁASZA DRUGI KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO
  GMINY WYSZKI Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W 2019 ROKU


  § 1. Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o § 4 uchwały Nr VIII/70/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3472) oraz w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669).
  § 2. 1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu polegających na organizacji imprez i zawodów sportowych w ramach rozgrywek ligowych podmiotów zrzeszonych w Polskim Związku Sportowym poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
  2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 może zostać udzielona na przedsięwzięcia w zakresie projektu obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
  1) realizację programów szkolenia sportowego, w tym koszty:
  a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;
  b) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia zajęć sportowych;
  c) diet sędziowskich, opłat wpisowych, zakupu odżywek i napojów, transportu, zakwaterowania i wyżywienia, obowiązkowych ubezpieczeń - związane z udziałem zawodników we współzawodnictwie sportowym (liga, mistrzostwa oraz inne zawody, puchary);
  d) specjalistycznej opieki medycznej, okresowych badań lekarskich, odnowy biologicznej,
  e) utrzymania obiektu lub wynajmu bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego oraz organizacji zawodów sportowych;
  2) organizację i udział w zawodach i rozgrywkach ligowych (puchary, liga, mityngi, zawody kontrolne
  i sparingowe), w tym koszty:
  a) transportu na zawody i turnieje, wyżywienia, noclegów oraz zabezpieczenia medycznego,
  b) udziału zespołów w rozgrywkach ligowych (opłaty wpisowe, związkowe, rejestracyjne, zezwolenia i licencje),
  c) wynajmu obiektów na zawody;
  d) opłat za sędziowanie zawodów, opłat startowych oraz obowiązkowych ubezpieczeń,
  3) organizację i udział w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, turniejów i zawodów, w tym koszty:
  a) transportu, wyżywienia i noclegów, opieki medycznej, zakupu odżywek i napojów,
  b) wynajmu obiektów do treningów oraz ubezpieczenia uczestników zgrupowania, obozu.
  3. Dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu:
  1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego;
  2) transferów zawodników z innego klubu;
  3) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
  4) zobowiązań klubu z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz kosztów obsługi zadłużenia,
  5) kosztów, które klub sportowy poniósł przed zawarciem umowy o dotację.
  4. Wsparcie mogą uzyskać kluby sportowe mające siedzibę i działające na terenie gminy Wyszki, w tym także kluby funkcjonujące w formie spółki prawa handlowego, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizując cel publiczny z zakresu sportu.
  § 3. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przeznacza się kwotę 9 200 zł.
  § 4. 1. Wnioski należy składać w terminie do dnia 12.08.2019 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.
  2. Wniosek powinien być złożony na odpowiednim druku w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – Sport”. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/70/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3472).
  3. Do wniosku należy załączyć:
  1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
  2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, a w przypadku klubu działającego krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu. W przypadku, gdy w momencie składania wniosku wnioskodawca nie posiada sprawozdania finansowego za rok ostatni, za spełnienie tego wymogu uważa się złożenie sprawozdania za rok przedostatni wraz z oświadczeniem, że po jego sporządzeniu zostanie niezwłocznie dostarczone,
  3) kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.
  4. Wszystkie kserokopie złożonych dokumentów powinny być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”, pieczęcią oraz podpisem przynajmniej jednej osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy. Niespełnienie tego warunku automatycznie spowoduje nieważność danego dokumentu.
  5. Odrzuceniu podlegają wnioski złożone na drukach innych niż wskazane
  w ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania nieobjętego celami statutowymi wnioskodawcy, a także złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z ogłoszeniem.
  § 5. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
  1) znaczenie zgłoszonego zadania dla rozwoju sportu na terenie gminy Wyszki;
  2) zgodność zadań zgłoszonym we wniosku z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 uchwały Nr VIII/70/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3472);
  3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;
  4) udział środków finansowych klubu sportowego w planowanym przedsięwzięciu, jak również wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu;
  5) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;
  6) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;
  2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, Wójt wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
  3. Wniosek, którego wad nie usunięto, lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
  4. Złożenie wniosku o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą wnioskodawca wnioskuje.
  § 6. 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 19.08.2019 r.
  2. Oceny wniosków dokona Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta.
  § 7. 1. Wszelkie szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania określa umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Wyszki. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania, którego wzór określa załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/70/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3472).
  2. Wymagany jest minimalny wkład własny podmiotu składającego wniosek w wysokości nie mniejszej niż 5 % wartości zadania.
  3. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna się rozpocząć od dnia podpisania umowy i trwać nie dłużej niż do 30.11.2019 r.
  4. Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
  § 8. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.


  Data wprowadzenia: 2019-07-29 1737
  Data upublicznienia: 2019-07-29
  Art. czytany: 2013 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<