A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XX/192/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

  UCHWAŁA NR XX/192/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 grudnia 2004 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.


  Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych z (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 331, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr4 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy uchwala co następuje:
  § 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 102.850 zł
  1) po stronie dochodów:
  a) w dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 101.000 zł.
  b) w dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA,rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 850 zł
  c) w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.000 zł
  2) po stronie wydatków:
  a) w dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:
  - § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego o kwotę 198 zł
  - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe o kwotę 802 zł
  - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100.000 zł
  b) w dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA,rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 850 zł
  c) w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki § 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 1.000 zł
  § 2. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.308 zł:
  a) po stronie dochodów – w dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 4.308 zł.
  b) po stronie wydatków – w dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 4.308 zł.
  § 3. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych między działami o kwotę 45.000 zł:
  1) zmniejszyć wydatki:
  a) w dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdz. 70095 – Pozostała działalność § 4260 – Zakup energii o kwotę 15.000 zł
  b) w dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
  § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000 zł
  2) zwiększyć wydatki
  a) w dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35.750 zł
  b) w dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, rozdz.75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych § 4100 – Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne o kwotę 2.000 zł
  c) w dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
  § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 7.250 zł
  § 4. Zmniejszyć dochody budżetowe na kwotę 200.000 zł, z tego:
  1) w dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, rozdz. 01095 – Pozostała dzialalność § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 4.000 zł
  2) w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
  a) w rozdziale 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
  § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 1.500 zł,
  b) w rozdz. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:
  - § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 10.000 zł,
  - § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majatkowych o kwotę 20.000 zł
  3) w dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:
  a) w rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadkow i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych:
  - § 0310 – Podatek od nieruchomości o kwotę 15.000 zł,
  - § 0320 – Podatek rolny o kwotę 59.200 zł,
  - § 0330 – Podatek leśny o kwotę 20.000 zł,
  - § 0360 – Podatek od spadków i darowizn o kwotę 1.500 zł.
  b) w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0410 – Wpływy z oplaty skarbowej o kwotę 10.000 zł,
  c) w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
  § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 6.000 zł,
  4) w dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:
  - § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000 zł,
  - § 2033 – Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych o kwotę 30.514 zł,
  5) w dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 2033 – Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych o kwotę 2.286 zł,
  6) w dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 0750 – Dochody z najmu i dzierzawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 15.000 zł.
  § 5. Postanawia się zaciągnąć kredyt w Banku Spółdzielczym w Brańsku na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 200.000 zł:
  a) przewiduje się spłatę kredytu w roku 2005 z dochodów budżetu gminy,
  b) na poczet zabezpieczenia spłaty zaciąganego kredytu ustanowia się weksel in blanco,
  c) upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.
  § 6. Pzyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiacą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 7. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  a) plan dochodów ogółem: 8.866.570 zł
  b) plan wydatków ogółem: 9.866.570 zł
  c) dochody budżetowe w kwocie 400.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
  d) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.400.000 zł są przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych:
  - długoterminowych w wysokości 1.200.000 zł
  - krótkoterminowych w wysokości 200.000 zł
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2005-03-10 1211
  Data upublicznienia: 2005-03-10
  Art. czytany: 3240 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<