A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA NR XX/193/04 w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

  UCHWAŁA NR XX/193/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 grudnia 2004 r.
  w sprawie budżetu gminy na 2005 r.


  Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1217, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych z (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 331, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr4 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Rada Gminy uchwala co następuje:
  § 1. Ustala się:
  1) Dochody budżetu gminy w wysokości 7.829.108 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.450.978 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 597.824 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  4) Dochody budżetowe w kwocie 378.130 zł. przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
  § 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem
  Nr 4
  § 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł.
  § 4. Określa się limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 5
  § 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005r. oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 6
  § 6. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 6 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 500.000 zł.
  § 7. Ustala się:
  1) plan przychodów środków specjalnych w kwocie 32.440 zł oraz wydatków w kwocie 32.440 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
  2) dotację dla instytucji kultury w kwocie 40.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8
  3) dotację dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 152.250 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9.
  4) środki na fundusz reprezentacyjny Wójta w wysokości 10.000 zł
  § 8. Ustala się projekt przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.500 zł., oraz wydatki Funduszu w kwocie 4.500 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10.
  § 9. Dochody w kwocie 33.000 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
  - przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków podległym jednostkom organizacyjnym gminy.
  § 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.
  § 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  - lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
  - zaciągania długu ( zobowiązań ) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 ( Plan wydatków budżetu ), załączniku Nr 4 ( Plan przychodów i rozchodów ),
  - samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 zł.
  § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2005-03-10 1216
  Data upublicznienia: 2005-03-10
  Art. czytany: 3135 razy

  » Plan rozwoju lokalnego - rozmiar: 494400 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/193/04 - rozmiar: 271106 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<