A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2020 rok
 • UCHWAŁA NR XI/154/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu s...

  UCHWAŁA NR XI/154/20
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 31 marca 2020 r.
  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. Nr 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020) uchwala się, co następuje:
  § 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wyszki, zwanej dalej „deklaracją” określony w załączniku do niniejszej uchwały.
  § 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
  3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2,17-132 Wyszki, przesłać pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  § 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w następujący sposób:
  1) deklaracja powinna być kompletna i przesłana w niezmienionej formie, w stosunku do wzoru udostępnionego do pobrania na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Wyszki,
  2) deklaracje mogą być składane w formacie elektronicznym PDF, DOC za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Wyszki w ramach Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia,
  3) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  § 4. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:
  1) zaświadczenie lub oświadczenie złożone o osobach przebywających poza granicami gminy Wyszki;
  2) zaświadczenie lub oświadczenie złożone o osobach zamieszkałych poza granicami kraju.
  § 5. Traci moc uchwała Nr XIX/228/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2077).
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta


  Data wprowadzenia: 2022-01-14 1225
  Data upublicznienia: 2022-01-14
  Art. czytany: 406 razy

  » Załącznik - rozmiar: 436107 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<