A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2020 rok
 • UCHWAŁA NR XI/164/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

  UCHWAŁA NR XI/164/20
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 31 marca 2020 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622, 1649 z 2020r. poz. 284 i 374) uchwala się, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 24 843 866,28 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 21 507 827,68zł,
  2) majątkowe w wysokości 3 336 038,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 25 943 786,55 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 19 416 957,87 zł,
  2) majątkowe w wysokości 6 526 828,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości 25 000,00 zł,
  2) celową w wysokości 52 576,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
  § 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie
  z załącznikiem Nr 3.
  § 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 099 920,27 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
  § 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 433 868,27 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 333 948,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  § 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 034 624,00 zł.
  § 8. Ustala się dochody w kwocie 33 181,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36 071,35 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 9 017,65 zł na przeciwdziałanie narkomanii.
  § 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
  § 10. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta


  Data wprowadzenia: 2022-01-14 1250
  Data upublicznienia: 2022-01-14
  Art. czytany: 498 razy

  » Załącznik - rozmiar: 2070624 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<