A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2020 rok
 • UCHWAŁA NR XII/167/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy rea...

  UCHWAŁA NR XII/167/20
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 10 czerwca 2020 r.
  w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granicy Aglomeracji Łapy

  Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 695 i 875) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wyszki do zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wyszki jako jedną z gmin tworzących Aglomerację Łapy a gminami: Łapy, Poświętne oraz Suraż w myśl art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, tworzącymi Aglomerację Łapy.
  2. Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie Gmin wymienionych w ust. 1 przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Łapy.
  3. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta


  Załącznik do uchwały Nr XII/167/20
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 10 czerwca 2020 r.

  Porozumienie zawarte w dniu ........................ pomiędzy:
  Gminą Łapy z siedzibą: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, reprezentowaną przez: Burmistrza Łap – Krzysztofa Gołaszewskiego,
  a Gminą Poświętne z siedzibą: Poświętne 21, 18-112 Poświętne reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Witolda Łapińskiego
  a Gminą Suraż z siedzibą: 11-go Listopada 16, 18-105 Suraż reprezentowaną przez: Burmistrza Suraża – Henryka Łapińskiego
  a Gminą Wyszki z siedzibą: ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Mariusza Korzeniewskiego
  ᠆ realizując uchwałę Nr .................................. Rady Miejskiej w Łapach z dnia ........................................... w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji zadania polegającego na wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Łapy
  ᠆ realizując uchwałę Nr .................................. Rady Gminy Poświętne z dnia ............................................... w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji zadania polegającego wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Łapy
  ᠆ realizując uchwałę Nr .................................. Rady Gminy Wyszki z dnia ................................................... w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji zadania polegającego na wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Łapy
  ᠆ realizując uchwałę Nr .................................. Rady Miejskiej w Surażu z dnia ............................................ w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji zadania polegającego wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Łapy
  działając zgodnie z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, postanawiają zawrzeć porozumienie międzygminne (zwane dalej „Porozumieniem”) o następującej treści:
  § 1. 1. Gminy wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 Ustawy, polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Łapy.
  2. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Rada Miejska w Łapach jest właściwa do wyznaczenia aglomeracji ze względu na największą równoważną liczbę mieszkańców.
  3. Gmina Łapy, przed wyznaczeniem wielkości, obszaru i granic Aglomeracji Łapy, dokona uzgodnień wynikających z art. 87 ust. 4 Ustawy.
  4. Gminy zobowiązują się do udostępniania Gminie Łapy niezbędnych danych do wykonania przez Gminę Łapy obowiązków wynikających z Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).
  § 2. Z tytułu realizacji Porozumienia jego strony nie będą zgłaszały wzajemnych roszczeń finansowych.
  § 3. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadań objętych Porozumieniem.
  § 4. 1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące.
  2. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
  § 5. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  2. Gmina Łapy zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  § 6. Porozumienie sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej Gminy.

  Uzasadnienie
  Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XI/68/15 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łapy oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji (Dz. U. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1840) została wyznaczona Aglomeracja Łapy w skład której weszły Gmina Łapy - jako gmina wiodąca w aglomeracji, Gmina Poświętne, Gmina Suraż oraz Gmina Wyszki.
  W myśl art. 87 ust 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) jeżeli aglomeracja obejmuje obszar dwu lub więcej gmin właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest gmina o największej równoważnej liczbie mieszkańców - w celu jej wyznaczenia zainteresowane gminy zawierają porozumienie. Podstawą do zawarcia porozumienia - zgodnie z art. art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym będą stosowne uchwały podjęte przez Rady wszystkich gmin wchodzących w skład aglomeracji Łapy.
  Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie Gmin przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Łapy.


  Data wprowadzenia: 2022-01-14 1255
  Data upublicznienia: 2022-01-14
  Art. czytany: 542 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<