A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2020 rok
 • UCHWAŁA NR XII/173/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020

  UCHWAŁA NR XII/173/20
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 10 czerwca 2020 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622, 1649 z 2020r. poz. 284 i 374 ) uchwala się, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 25 703 061,94 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 22 363 023,34 zł,
  2) majątkowe w wysokości 3 340 038,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 26 802 982,21 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 20 256 153,53 zł,
  2) majątkowe w wysokości 6 546 828,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  § 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie
  z załącznikiem Nr 3.
  § 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 099 920,27 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 088 012,27 zł ,
  2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) w kwocie 11 908,00 zł.
  § 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 433 868,27 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 333 948,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  § 6. § 7 uchwały Nr X/150/19 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wyszki na rok 2020 otrzymuje brzmienie: '§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100 000,00 zł,
  2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1023 345,00 zł.'
  § 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
  § 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta  Data wprowadzenia: 2022-01-14 1302
  Data upublicznienia: 2022-01-14
  Art. czytany: 541 razy

  » Załącznik - rozmiar: 1086036 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<