A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2020 rok
 • UCHWAŁA NR XIV/183/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ...

  UCHWAŁA NR XIV/183/20
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 22 października 2020 r.
  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:
  § 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, stanowiący załącznik do uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta


  Załącznik do uchwały Nr XIV/183/20
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 22 października 2020 r.
  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WYSZKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2021 ROK
  Rozdział 1.
  Postanowienia ogólne

  § 1. 1. Program określa cele, zasady, formy i zakres współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym priorytetowe zadania publiczne.
  2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
  1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057);
  2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wyszki;
  3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wyszki;
  4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wyszki;
  5) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;
  6) organizacjach pożytku publicznego – należy przez to rozumieć organizacje, o których mowa w art. 20 ustawy;
  7) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ustawy.
  Rozdział 2.
  Cele współpracy
  § 2. 1. Głównym celem Programu jest wspólne podejmowanie działań przez Gminę oraz organizacje pozarządowe na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców Gminy.
  2. Celami niniejszego Programu są:
  1) wzmacnianie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości życia wspólnoty mieszkańców, poprzez wspieranie organizacyjne i finansowe ich działań, na zasadach określonych ustawą;
  2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;
  3) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego;
  4) promocja organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy;
  5) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych;
  6) zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych;
  7) propagowanie działań zmierzających do upowszechnienia idei wolontariatu.
  Rozdział 3.
  Zasady współpracy
  § 3. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest realizowana na zasadach:
  1) pomocniczości – zgodnie z którą Gmina wspiera lub powierza organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych, a organizacje pozarządowe zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
  2) suwerenności stron – która oznacza, że Gmina i organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne są w stosunku do siebie równorzędnymi partnerami;
  3) partnerstwa – Gmina traktuje organizacje pozarządowe jako równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych;
  4) efektywności – polega na dokonaniu wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który zapewni celowość i oszczędność realizacji zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów;
  5) uczciwej konkurencji – oznacza równe traktowanie wszystkich podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego;
  6) jawności – opiera się na obowiązku informowania organizacji o czynnościach podejmowanych przez Gminę w zakresie objętym Programem.
  Rozdział 4.
  Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania
  § 4. Przedmiotem współpracy Gminy Wyszki i organizacji pozarządowych jest:
  1) wspólne wykonywanie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu zaspokajania istniejących potrzeb społecznych mieszkańców gminy Wyszki;
  2) konsultowanie projektów uchwał Rady Gminy Wyszki na etapie ich tworzenia, stanowiących przepisy prawa miejscowego.
  § 5. Zadaniami priorytetowymi współpracy Gminy z organizacjami w 2021 r. są:
  1) ochrona i promocja zdrowia, w tym:
  a) edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień (wspieranie programów profilaktycznych organizowanych na terenie gminy przez organizacje pozarządowe);
  b) profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie przemocy, terapia wspomagająca rozwój dziecka z rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach;
  2) upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez:
  a) rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym;
  b) organizowanie masowych imprez sportowo – rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp.;
  c) wspieranie udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym;
  d) organizację sportu dzieci i młodzieży w tym osób niepełnosprawnych;
  e) wspieranie terapii, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
  3) ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez:
  a) krzewienie tradycji narodowej i regionalnej, podtrzymywanie dawnych zwyczajów oraz propagowanie kultury ludowej,
  b) wspieranie inicjatyw mających na celu wznowienie, upowszechnienie, popularyzację i promocję lokalnej twórczości i twórców;
  c) promowanie produktów regionalnych i tradycyjnych, udział w imprezach, wydawnictwa informacyjne i promocyjne;
  d) działania mające na celu głębsze poznanie historii poszczególnych miejscowości z terenu gminy Wyszki;
  e) wspieranie rozwoju aktywności wspólnot i społeczności lokalnych;
  4) działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym;
  5) działania na rzecz zwierząt bezdomnych i wolno żyjących;
  6) edukacja - wspieranie aktywności społecznej i zaangażowania obywatelskiego młodzieży oraz promowanie idei wolontariatu poprzez organizację szkoleń, konferencji, konsultacji i spotkań międzynarodowych;
  Rozdział 5.
  Formy współpracy
  § 6. 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w szczególności w formach:
  1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
  2) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
  3) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia;
  2. Program współpracy realizowany będzie również poprzez:
  1) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy;
  2) tworzenie partnerstw i wspieranie inicjatyw lokalnych;
  3) promowania i udzielania pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek zainteresowanych organizacji informacji dotyczących podejmowanych przez nich inicjatyw na stronach internetowych Gminy,
  4) prowadzenia bazy danych organizacji działających lub posiadających siedzibę na terenie gminy Wyszki,
  5) udostępniania na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych na siedzibę organizacji pozarządowych,
  6) udostępnianie pomieszczeń i sprzętu technicznego w celu realizacji zadań statutowych organizacji.
  Rozdział 6.
  Sposób i okres realizacji Programu
  § 7. 1. W sferze finansowej Program będzie realizowany poprzez:
  1) przeprowadzanie otwartych konkursów ofert i zlecanie zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
  2) zlecanie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w art. 19a ustawy;
  3) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
  4) zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295).
  2. W sferze pozafinansowej Program będzie realizowany w sposób określony w § 6 ust 2.
  3. Program obowiązywać będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
  Rozdział 7.
  Wysokość środków przewidzianych na realizację Programu
  § 8. 1. Na realizację Programu na rok 2021 planuje się środki finansowe w wysokości 25 000 zł.
  2. W przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego, organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego złożą z własnej inicjatywy oferty realizacji zadań publicznych, w miarę możliwości finansowych mogą być zwiększone w budżecie Gminy środki przeznaczone na realizację Programu.
  Rozdział 8.
  Ocena realizacji programu
  1. Wójt dokonuje oceny realizacji Programu na podstawie danych dotyczących:
  1) liczby ogłoszonych konkursów,
  2) liczby zgłoszonych ofert na realizację zadania publicznego,
  3) liczby organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego, które otrzymały dotację na realizację zadania publicznego,
  4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na zlecanie zadań publicznych,
  5) liczby zerwanych umów o dofinansowanie zadania publicznego,
  6) oceny osiągniętych rezultatów w roku poprzednim.
  2. Wójt składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do 31 maja 2022 r.
  3. Sprawozdanie z realizacji programu umieszczone będzie na stronie BIP Urzędu Gminy Wyszki.
  Rozdział 9.
  Sposób tworzenia Programu oraz informacja o przebiegu konsultacji
  § 9. 1. Program został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zgłaszania pisemnych opinii i wniosków do projektu Programu umieszczonego na stronie BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu oraz udostępnionego do wglądu w sekretariacie Urzędu.
  Rozdział 10.
  Powoływanie i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
  § 10. 1. Wójt powołuje komisje konkursowe w celu opiniowania złożonych ofert.
  2. Zadaniem komisji konkursowej jest ocena ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w wyniku ogłoszenia konkursów.
  3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert w szczególności:
  1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,
  2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania,
  3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  4) uwzględnia planowany przez organizacje pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków,
  4. Komisja wypracowuje swoje stanowisko w formie protokołu i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów wraz z proponowaną wysokością dotacji.
  5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt.
  6. Informacje o złożonych ofertach oraz o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań będą podane do publicznej wiadomości na stronie BIP, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.


  Data wprowadzenia: 2022-01-14 1318
  Data upublicznienia: 2022-01-14
  Art. czytany: 520 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<