A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2020 rok
 • UCHWAŁA NR XIV/184/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XIV/184/20
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 22 października 2020 r.
  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyszki

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim uchwala się, co następuje:
  Rozdział 1.
  Postanowienia ogólne

  § 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyszki, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym:
  1) wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości obejmujące:
  a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz odpadów zielonych;
  b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;
  c) mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
  2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:
  a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych;
  b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
  3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości;
  4) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
  5) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach;
  6) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
  § 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie gminy Wyszki.
  § 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  2) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości oraz inne podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;
  3) pojemnikach – należy przez to rozumieć pojemniki, kontenery, torby, worki służące do gromadzenia odpadów.
  Rozdział 2.
  Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
  § 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących rodzajów odpadów komunalnych:
  1) selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej:
  a) pojemnik – do gromadzenia pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych, tj. niesegregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych - wywóz 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie roku,
  b) worki koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier” – gromadzenie papieru, tektury, odpadów opakowaniowych z papieru oraz odpadów opakowaniowych z tektury - wywóz 1 raz w miesiącu,
  c) worki koloru żółtego oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – gromadzenie odpadów metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odpadów opakowaniowych z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych – wywóz 1 raz w miesiącu,
  d) worki koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło” – gromadzenie szkła, odpadów opakowaniowych ze szkła – wywóz 1 raz w miesiącu,
  e) worki koloru brązowego oznaczony napisem „Bio” – gromadzenie bioodpadów (w tym odpadów zielonych) - wywóz 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie roku,
  f) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTVC oraz zużyte opony – odbiór wystawionych odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami odbywać się będzie w terminach ustalonych szczegółowo przez jednostkę wywozową w porozumieniu z gminą – wywóz raz w roku;
  g) zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe) – samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie selektywnego zbierania odpadów lub w budynkach użyteczności publicznej, szkołach lub sklepach; akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę;
  h) przeterminowane lub zbędne leki – samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
  i) przeterminowane lub zbędne chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin – samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów;
  j) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne będą odbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
  2) selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej:
  a) oznakowane pojemniki - gromadzenie pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – wywóz 1 raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie roku;
  b) 1 pojemnik koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier” – gromadzenie papieru, tektury, odpadów opakowaniowych z papieru oraz odpadów opakowaniowych z tektury – wywóz 1 raz w miesiącu;
  c) 1 pojemnik koloru żółtego oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – gromadzenie odpadów metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odpadów opakowaniowych z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych – wywóz 1 raz w miesiącu;
  d) 1 pojemnik koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło” – gromadzenie szkła, odpadów opakowaniowych ze szkła – wywóz 1 raz w miesiącu;
  e) 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru brązowego oznaczony napisem „Bio” – gromadzenie bioodpadów (w tym odpadów zielonych) - wywóz 1 raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie roku;
  f) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTVC oraz zużyte opony gromadzone będą przez mieszkańców w wyznaczonych przez zarządców budynków miejscach – wywóz 1 raz w roku w terminie ustalonym przez jednostkę wywozową w porozumieniu z Gminą;
  g) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne będą odbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
  h) zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe) – samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie selektywnego zbierania odpadów lub w budynkach użyteczności publicznej, szkołach lub sklepach; akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę;
  i) przeterminowane lub zbędne leki – samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach;
  j) przeterminowane lub zbędne chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin – samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów;
  3) selektywna zbiórka niżej wskazanych odpadów powstających na pozostałych nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne poprzez przekazywanie ich indywidualnie i na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
  a) pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
  b) papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury;
  c) odpady metali, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych;
  d) szkło, odpady opakowaniowe ze szkła;
  e) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  g) odpady niebezpieczne;
  h) chemikalia;
  i) przeterminowane leki;
  j) zużyte opony;
  k) zużyte baterie i akumulatory;
  l) odpady tekstyliów i odzieży;
  m) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
  n) odpady budowlane i rozbiórkowe.
  2. W przypadku stwierdzenia, że w odpadach komunalnych zmieszanych występują odpady, które winny być zbierane selektywnie, uznaje się, że selektywna zbiórka odpadów nie jest prowadzona.
  3. Na pozostałych nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne, właściciel ma obowiązek wyposażyć je w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników. Odbiór odpadów odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów a właścicielem nieruchomości.
  4. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).
  5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w ilość pojemników i worków dostosowanych do potrzeb mieszkańców i liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwość ich opróżniania, o ile Gmina w drodze uchwały nie przejmie tego obowiązku, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę.
  6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, dezynfekując je co najmniej raz w miesiącu w okresie od maja do września oraz co najmniej raz na dwa miesiące w pozostałych miesiącach, o ile Gmina w drodze uchwały nie przejmie tego obowiązku, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę.
  7. Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji na terenie nieruchomości, na której powstały nie może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.
  § 5. 1. Właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek:
  1) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;
  2) utrzymania czystości i porządku na chodniku położonym bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
  2. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb.
  3. Mycie pojazdów poza myjniami dopuszczone jest pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego, po uprzednim odpowiednik przefiltrowaniu.
  4. Doraźne naprawy pojazdów związane z ich bieżącą eksploatacją dopuszczalne są na nieruchomości poza warsztatami przeznaczonymi do tego rodzaju napraw, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska oraz nie będą stwarzać uciążliwości współużytkownikom nieruchomości, na której odbywa się naprawa, jak również użytkownikom nieruchomości sąsiednich.
  § 6. 1. Wywóz nieczystości ciekłych powinien być dokonany z częstotliwością zapobiegającą wypływowi nieczystości ze zbiornika wskutek jego przepełnienia.
  2. Wywóz osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków powinien być zgodny z zaleceniami producenta urządzeń.
  Rozdział 3.
  Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
  § 7. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
  1) pojemniki na odpady;
  2) worki;
  3) kontenery;
  4) kosze uliczne.
  2. Pojemniki powinny być przystosowane do gromadzenia danego rodzaju odpadu i zapewniać bezpieczne oraz zgodne z przepisami BHP wykonanie usługi ich opróżniania sprzętem specjalistycznym.
  3. Przyjmuje się, że ilość stałych odpadów komunalnych wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu miesiąca wynosi średnio 30 l.
  4. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
  1) nie więcej niż 4 osoby – pojemnik o łącznej pojemności 120 l;
  2) od 5 do 8 osób - pojemnik/i/ o łącznej pojemności 240 l;
  3) od 9 osób i więcej - pojemnik/i/ o łącznej pojemności– 360 l;
  4) w zabudowie wielorodzinnej:
  a) pojemnik/i/ o łącznej objętości co najmniej 1100 l na każde 35 mieszkańców oraz dodatkowo pojemnik/i/ o łącznej pojemności odpowiadającej ilości wytwarzanych odpadów, wyliczonej w oparciu o przyjętą w ust. 1b ilość stałych odpadów komunalnych wytwarzaną przez jedną osobę w ciągu miesiąca w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje powyżej 35 osób;
  b) pojemnik/i/ o łącznej objętości wyliczonej w oparciu o przyjętą w ust. 1b ilość stałych odpadów komunalnych wytwarzaną przez jedną osobę w ciągu miesiąca w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje mniej niż 35 osób.
  5. Odpady zbierane selektywnie powinny być gromadzone:
  1) w pojemnikach o pojemności 1100 l dla każdego rodzaju odpadów - w zabudowie wielorodzinnej;
  2) worki o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów, o grubości zapewniającej odpowiednią wytrzymałość, opatrzone adresem i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Wyszki oraz opatrzone nadrukiem, na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone - w zabudowie jednorodzinnej;
  3) w przydomowych kompostownikach na nieruchomości jednorodzinnej - odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji.
  6. Kosze uliczne winny być trwałe (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych), o pojemności nie mniejszej niż 30 l.
  7. Pojemniki należy udostępnić w dniu wywozu, wystawiając je przed posesję w takim miejscu, aby nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów oraz możliwy był jak najbliższy dojazd do pojemników pojazdu odbierającego odpady, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości pracowników firmy odbierającej odpady, bądź też ich pozostawienie przy otwartej bramie lub furtce w sposób gwarantujący bezpośredni dostęp do pojemników i ich załadunek.
  8. W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników w sposób określony w ust. 4, odbiór odpadów z terenu nieruchomości możliwy jest wyłącznie z pojemników ustawionych w miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości, do którego ten właściciel nieruchomości posiada tytuł prawny. Miejsce to powinno być widoczne z drogi, posiadać swobodny i bezkolizyjny dojazd drogą pojazdu specjalistycznego odbierającego odpady komunalne i umożliwiać bezpośredni załadunek pojemników.
  9. Odbiór odpadów ustawionych w wiacie jest możliwy wyłącznie z otwartej wiaty.
  10. Po wykonaniu czynności załadunku pojemnika na pojazd odbierający odpady, pojemnik zostaje odstawiony przez pracownika firmy odbierającej odpady w miejsce jego udostępnienia.”.
  11. Zabrania się:
  1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;
  2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych;
  3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;
  4) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.
  § 8. Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:
  1) wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet;
  2) oczyszczenia terenu, na którym odbywała się impreza i terenów przyległych, jeśli zajdzie taka potrzeba, niezwłocznie po jej zakończeniu.
  Rozdział 4.
  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
  § 9. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia wszelkich starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
  2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
  § 10. 1. Wyprowadzający psy są zobowiązani do:
  1) prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub potencjalnie mogącemu zagrozić otoczeniu do nałożenia kagańca;
  2) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy, postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
  2. Dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.
  § 11. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
  § 12. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady.
  Rozdział 5.
  Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej
  § 13. Za tereny wyłączone z produkcji rolnej uważa się:
  1) tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele nie rolne;
  2) tereny, na które była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na realizacji inwestycji niezwiązanej z produkcją rolną;
  3) tereny wyłączone z produkcji rolnej zgodnie z przepisami szczególnymi.
  § 14. 1. Dopuszcza się utrzymywanie następujących zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej w ilości łącznie na jednej działce budowlanej:
  1) trzoda chlewna do 2 szt.;
  2) drób do 10 szt.;
  3) króliki do 10 szt.
  2. Zabrania się utrzymywania innych niż wymienione w ust. 1 zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej.
  3. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej nie może zanieczyszczać środowiska, powodować zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych i uciążliwości współużytkownikom nieruchomości oraz użytkownikom nieruchomości sąsiednich.
  4. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w odpowiednich pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych w tym zakresie. Zakazuje się na terenach wyłączonych z produkcji rolnej utrzymywania trzody chlewnej oraz królików w systemie wolno wybiegowym.
  5. Zakazuje się na terenach wyłączonych z produkcji rolnej utrzymywania zwierząt gospodarskich w systemie bezściółkowym, budowy budowli przeznaczonych do gromadzenia obornika i odchodów zwierzęcych poza budynkami, w których prowadzona jest hodowla, gromadzenia i przechowywania obornika oraz odchodów zwierzęcych poza tymi budynkami na terenie nieruchomości.
  Rozdział 6.
  Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
  § 15. Na nieruchomościach, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich nakazuje się przeprowadzanie deratyzacji co najmniej raz do roku.
  § 16. 1. Na pozostałych terenach właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji w miarę potrzeb.
  2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
  1) od dnia 1 marca do dnia 31 marca;
  2) od dnia 1 października do dnia 31 października.
  Rozdział 7.
  Postanowienia końcowe
  § 17. Traci moc uchwała Nr XVI/169/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 65).
  § 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 19. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta  Data wprowadzenia: 2022-01-14 1320
  Data upublicznienia: 2022-01-14
  Art. czytany: 517 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<