A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2020 rok
 • UCHWAŁA NR XIV/185/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...

  UCHWAŁA NR XIV/185/20
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 22 października 2020 r.
  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych, bez względu na ich ilość, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:
  1) pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
  2) bioodpady (w tym odpady zielone);
  3) papier, tekturę, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury;
  4) odpady metali, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych;
  5) szkło, odpady opakowaniowe ze szkła;
  6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
  2. W pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych wymienionych w pkt 1-5 w ilościach
  i o pojemnościach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki właściciele nieruchomości są wyposażani przez firmę, z którą Gmina Wyszki podpisała umowę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów.
  § 2. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
  1) w zabudowie jednorodzinnej:
  a) odbiór odpadów zbieranych selektywnie wymienionych w § 1 pkt 3, 4 i 5 – 1 raz w miesiącu;
  b) odbiór pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych, tj. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów (w tym odpadów zielonych) - 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie roku;
  c) odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – co najmniej 1 raz w roku;
  2) w zabudowie wielolokalowej:
  a) odbiór odpadów zbieranych selektywnie wymienionych w § 1 pkt 3, 4 i 5 – 1 raz w miesiącu;
  b) odbiór pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych, tj. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów (w tym odpadów zielonych) - 1 w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz na 2 tygodnie w pozostałym okresie roku;
  c) odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – co najmniej 1 raz w roku.
  § 3. 1. Selektywnie zebrane odpady, o których mowa w § 1 ust.1 pkt. 3-7, a także odpady niebezpieczne, chemikalia, przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady tekstyliów i odzieży, odpady budowlane i rozbiórkowe w każdej ilości właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
  3. Wójt Gminy Wyszki podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej gminy lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz godziny otwarcia.
  § 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia zaistnienia nieprawidłowości zgłosić do Urzędu Gminy Wyszki:
  1) pisemnie dostarczone na adres Urzędu ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki;
  2) telefonicznie w godzinach pracy Urzędu pod nr telefonu 85 730 58 90;
  3) za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug_wyszki@post.pl.
  § 5. Traci moc uchwała Nr XIX/226/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 3003).
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta  Data wprowadzenia: 2022-01-14 1321
  Data upublicznienia: 2022-01-14
  Art. czytany: 654 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<