A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2020 rok
 • UCHWAŁA NR XV/195/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XV/195/20
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 10 grudnia 2020 r.
  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyszki

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim uchwala się, co następuje:
  Rozdział 1.
  Postanowienia ogólne
  § 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyszki, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym:
  1) wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości obejmujące:
  a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;
  b) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz bioodpadów;
  c) usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika iż części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, przy czym za taki chodnik uznaje się również wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;
  d) mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
  2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:
  a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych źródłach;
  b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
  3) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
  4) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
  5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
  6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach;
  7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;
  8) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
  § 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie gminy Wyszki.
  Rozdział 2.
  Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
  § 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących rodzajów odpadów komunalnych:
  1) selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej:
  a) pojemnik – do gromadzenia pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych, tj. niesegregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych - wywóz 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie roku;
  b) worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier” – gromadzenie papieru, tektury, odpadów opakowaniowych z papieru oraz odpadów opakowaniowych z tektury - wywóz 1 raz w miesiącu;
  c) worki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – gromadzenie odpadów metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odpadów opakowaniowych z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych – wywóz 1 raz w miesiącu;
  d) worki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło” – gromadzenie szkła, odpadów opakowaniowych ze szkła – wywóz 1 raz w miesiącu;
  e) worki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio” – gromadzenie bioodpadów - wywóz 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie roku;
  f) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTVC oraz zużyte opony – odbiór wystawionych odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami odbywać się będzie w terminach ustalonych szczegółowo przez jednostkę wywozową w porozumieniu z gminą – wywóz co najmniej raz w roku;
  g) zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe) – samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie selektywnego zbierania odpadów lub w budynkach użyteczności publicznej, szkołach lub sklepach; akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę;
  h) przeterminowane lub zbędne leki – samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
  i) przeterminowane lub zbędne chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin – samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów;
  j) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne będą odbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
  2) selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej:
  a) oznakowane pojemniki - gromadzenie pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – wywóz 1 raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie roku;
  b) pojemnik koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier” – gromadzenie papieru, tektury, odpadów opakowaniowych z papieru oraz odpadów opakowaniowych z tektury – wywóz 1 raz w miesiącu;
  c) pojemnik koloru żółtego oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – gromadzenie odpadów metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odpadów opakowaniowych z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych – wywóz 1 raz w miesiącu;
  d) pojemnik koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło” – gromadzenie szkła, odpadów opakowaniowych ze szkła – wywóz 1 raz w miesiącu;
  e) pojemnik koloru brązowego oznaczony napisem „Bio” – gromadzenie bioodpadów - wywóz 1 raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie roku;
  f) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTVC oraz zużyte opony gromadzone będą przez mieszkańców w wyznaczonych przez zarządców budynków miejscach – wywóz co najmniej 1 raz w roku w terminie ustalonym przez jednostkę wywozową w porozumieniu z Gminą;
  g) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne będą odbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
  h) zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe) – samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie selektywnego zbierania odpadów lub w budynkach użyteczności publicznej, szkołach lub sklepach; akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę;
  i) przeterminowane lub zbędne leki – samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach;
  j) przeterminowane lub zbędne chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin – samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów;
  3) selektywna zbiórka niżej wskazanych odpadów powstających na nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne poprzez przekazywanie ich indywidualnie i na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszczącego się w Wyszkach przy ul. Usługowej 11, 17-132 Wyszki:
  a) pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
  b) papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury;
  c) odpady metali, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych;
  d) szkło, odpady opakowaniowe ze szkła;
  e) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  g) odpady niebezpieczne;
  h) chemikalia;
  i) przeterminowane leki;
  j) zużyte opony;
  k) zużyte baterie i akumulatory;
  l) odpady tekstyliów i odzieży;
  m) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
  n) odpady budowlane i rozbiórkowe.
  2. W przypadku stwierdzenia, że w odpadach komunalnych zmieszanych występują odpady, które winny być zbierane selektywnie, uznaje się, że selektywna zbiórka odpadów nie jest prowadzona.
  3. Na pozostałych nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne, właściciel ma obowiązek wyposażyć je w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników. Odbiór odpadów odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów a właścicielem nieruchomości.
  4. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie dostarczała bezpośrednio właścicielom nieruchomości firma odbierające odpady, ponadto harmonogram ogłaszany będzie w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyszki.
  5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w ilość pojemników i worków dostosowanych do potrzeb mieszkańców i liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwość ich opróżniania, o ile Gmina w drodze uchwały nie przejmie tego obowiązku, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę.
  6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, dezynfekując je co najmniej raz w miesiącu w okresie od maja do września oraz co najmniej raz na dwa miesiące w pozostałych miesiącach, o ile Gmina w drodze uchwały nie przejmie tego obowiązku, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę.
  7. Bioodpady należy gromadzić bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której one powstały w workach foliowych lub pojemnikach przeznaczonych do tego celu. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Zbieranie i gromadzenie w przydomowym kompostowniku bioodpadów stanowiących odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości (usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów oraz odpady kuchenne) spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów, pod warunkiem, że nie stwarza uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.
  § 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek:
  1) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;
  2) utrzymania czystości i porządku na chodniku położonym bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
  2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiające ich zebranie przez służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię.
  § 5. 1. Mycie pojazdów poza myjniami dopuszczone jest pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego, po uprzednim odpowiednim przefiltrowaniu.
  2. Doraźne naprawy pojazdów związane z ich bieżącą eksploatacją dopuszczalne są na nieruchomości poza warsztatami przeznaczonymi do tego rodzaju napraw, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska oraz nie będą stwarzać uciążliwości współużytkownikom nieruchomości, na której odbywa się naprawa.
  § 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, minimum raz na kwartał, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika bezodpływowego, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
  2. Dopuszcza się zmniejszenie ilości wywozów, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy właściciel nieruchomości udokumentuje, iż w ciągu trzech miesięcy zużył mniej niż 4 m3 wody. W takim przypadku właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych w ilości zgodnej z ilością zużytej wody, stosując zasadę 4 m3 wody – jeden wywóz.
  3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków są zobowiązani opróżniać zbiorniki z osadów ściekowych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni, określoną w instrukcji eksploatacji.
  4. Opróżnianie zbiorników powinno być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.
  Rozdział 3.
  Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
  § 7. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
  1) pojemniki na odpady;
  2) worki;
  3) kontenery;
  4) kosze uliczne.
  2. Pojemniki powinny być przystosowane do gromadzenia danego rodzaju odpadu i zapewniać bezpieczne oraz zgodne z przepisami BHP wykonanie usługi ich opróżniania sprzętem specjalistycznym.
  3. Przyjmuje się, że ilość stałych odpadów komunalnych wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu miesiąca wynosi średnio 30 l.
  4. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
  1) nie więcej niż 4 osoby – pojemnik o łącznej pojemności 120 l;
  2) od 5 do 8 osób - pojemnik/i/ o łącznej pojemności 240 l;
  3) od 9 osób i więcej - pojemnik/i/ o łącznej pojemności– 360 l;
  4) w zabudowie wielorodzinnej:
  a) pojemnik/i/ o łącznej objętości co najmniej 1100 l na każde 35 mieszkańców oraz dodatkowo pojemnik/i/ o łącznej pojemności odpowiadającej ilości wytwarzanych odpadów, wyliczonej w oparciu o przyjętą w ust. 3 ilość stałych odpadów komunalnych wytwarzaną przez jedną osobę w ciągu miesiąca w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje powyżej 35 osób;
  b) pojemnik/i/ o łącznej objętości wyliczonej w oparciu o przyjętą w ust. 3 ilość stałych odpadów komunalnych wytwarzaną przez jedną osobę w ciągu miesiąca w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje mniej niż 35 osób.
  5. Odpady zbierane selektywnie powinny być gromadzone:
  1) w pojemnikach o pojemności 1100 l dla każdego rodzaju odpadów - w zabudowie wielorodzinnej;
  2) worki o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów, o grubości zapewniającej odpowiednią wytrzymałość, opatrzone adresem i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Wyszki oraz opatrzone nadrukiem, na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone - w zabudowie jednorodzinnej;
  3) w przypadku kompostowania bioodpadów we własnym zakresie, właściciel jest zwolniony z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik lub worki do ich zbierania.
  6. Kosze uliczne winny być trwałe (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych), o pojemności nie mniejszej niż 30 l.
  7. Pojemniki należy udostępnić w dniu wywozu, wystawiając je przed posesję w takim miejscu, aby nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów oraz możliwy był jak najbliższy dojazd do pojemników pojazdu odbierającego odpady, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości pracowników firmy odbierającej odpady, bądź też ich pozostawienie przy otwartej bramie lub furtce w sposób gwarantujący bezpośredni dostęp do pojemników i ich załadunek.
  8. W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników w sposób określony w ust. 7, odbiór odpadów z terenu nieruchomości możliwy jest wyłącznie z pojemników ustawionych w miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości, do którego ten właściciel nieruchomości posiada tytuł prawny. Miejsce to powinno być widoczne z drogi, posiadać swobodny i bezkolizyjny dojazd drogą pojazdu specjalistycznego odbierającego odpady komunalne i umożliwiać bezpośredni załadunek pojemników.
  9. Odbiór odpadów ustawionych w wiacie jest możliwy wyłącznie z otwartej wiaty.
  10. Po wykonaniu czynności załadunku pojemnika na pojazd odbierający odpady, pojemnik zostaje odstawiony przez pracownika firmy odbierającej odpady w miejsce jego udostępnienia.
  11. Zabrania się:
  1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;
  2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych;
  3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;
  4) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.
  Rozdział 4.
  Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
  § 8. 1. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być utrzymywane przez właścicieli nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.
  2. W celu utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, właściciele nieruchomości zobowiązani są do sprawowania systematycznego nadzoru nad tymi miejscami, zapobiegania zanieczyszczeniom odpadami komunalnymi, utrzymywania ładu i porządku, zabezpieczenia miejsc przed osobami trzecimi, poprzez ich usytuowanie na terenie zamkniętym.
  Rozdział 5.
  Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
  § 9. 1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione do odbioru odpadów z terenu gminy, w pierwszej kolejności podlegać będą unieszkodliwianiu w instalacjach regionalnych bądź zastępczych, przekazywane innym podmiotom do odzysku lub recyklingu, a na końcu na odpowiednie składowisko odpadów komunalnych.
  2. Gmina, właściciele nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, są zobowiązani do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia powstających odpadów komunalnych oraz prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, aby ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ilości kierowanych na składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych.
  3. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych realizowane będą poprzez selektywne ich zbieranie i odbiór przez przedsiębiorców oraz w dalszej kolejności właściwe postępowanie z nimi.
  4. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych kierowanych na składowiska powinno być osiągane na terenie Gminy Wyszki poprzez ich indywidualne zagospodarowanie w przydomowych kompostownikach lub ich selektywne zbieranie i odbieranie.
  Rozdział 6.
  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
  § 10. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
  2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.
  3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
  § 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi stałego i skutecznego nadzoru.
  2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża on otoczeniu.
  3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy rasy uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe.
  4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.
  Rozdział 7.
  Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej
  § 12. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz.
  2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne potrzeby, pod warunkiem że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków sanitarnohigienicznych.
  Rozdział 8.
  Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
  § 13. 1. Obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku podlegają obszary:
  1) skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego;
  2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych;
  3) gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwnicze, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.
  2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
  1) od dnia 1 marca do dnia 31 marca;
  2) od dnia 1 października do dnia 31 października.
  Rozdział 9.
  Postanowienia końcowe
  § 14. Traci moc uchwała Nr 184/20 Rady Gminy Wyszki z dnia 22 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 4449).
  § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 16. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta  Data wprowadzenia: 2022-01-14 1335
  Data upublicznienia: 2022-01-14
  Art. czytany: 605 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<