A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2020 rok
 • UCHWAŁA NR XV/197/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli ...

  UCHWAŁA NR XV/197/20
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 10 grudnia 2020 r.
  w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 i 1378) w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Wyszki w wysokości 200 zł za odebranie 1 m3 odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W przypadku gdy odpady komunalne, o których mowa w ust. 1, są zbierane i odbierane w sposób selektywny - zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki – górna stawka opłat wynosi 150 zł za odebranie 1 m3 odpadów komunalnych.
  § 2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 50 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych.
  § 3. Do górnych stawek opłat, o których mowa w §1 i 2 doliczony będzie należny podatek od towarów i usług (VAT).
  § 4. Górne stawki opłat, o których mowa w § 1 nie obejmują kosztu udostępniania pojemników.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 6. Traci moc uchwała Nr XIX/229/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości iw zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 2078).
  § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2021 r.

  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta  Data wprowadzenia: 2022-01-14 1337
  Data upublicznienia: 2022-01-14
  Art. czytany: 543 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<