A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2020 rok
 • UCHWAŁA NR XV/198/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu...

  UCHWAŁA NR XV/198/20
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 10 grudnia 2020 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 i 1378) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr VII/68/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 2019) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „1) są laureatami lub uczestnikami międzynarodowych, krajowych, czy wojewódzkich olimpiad, konkursów przedmiotowych bądź innych organizowanych przez Ministra Edukacji Narodowej lub Podlaskiego Kuratora Oświaty;”;
  2) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „1) uzyskali jedno z ośmiu pierwszych miejsc w indywidualnych zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub uzyskali jedno z czterech pierwszych miejsc w drużynowych zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych lub Polskie Związki Sportowe i należą przy tym do podstawowego składu drużyny bądź zostali powołani do wojewódzkiej kadry młodzieżowej w swojej dziedzinie sportu;”;
  3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „1) są laureatami lub zdobywcami I, II, lub III miejsca międzynarodowych, ogólnopolskich lub wojewódzkich konkursów artystycznych organizowanych pod patronatem Ministerstwa Kultury, państwowych podmiotów kultury o zasięgu ogólnopolskim oraz oficjalnych międzynarodowych instytucji kultury a także państwowych lub samorządowych podmiotów kultury o zasięgu wojewódzkim.”;
  4) § 10 otrzymuje brzmienie:
  „§ 10. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, w terminie do 15 lipca danego roku kalendarzowego.
  2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do uchwały.”;
  5) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta  Data wprowadzenia: 2022-01-14 1339
  Data upublicznienia: 2022-01-14
  Art. czytany: 542 razy

  » Załącznik - rozmiar: 224327 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<