A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2020 rok
 • UCHWAŁA NR XV/200/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

  UCHWAŁA NR XV/200/20
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 10 grudnia 2020 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622, 1649 z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175 ) uchwala się, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 27 094 121,92 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 24 058 210,59 zł,
  2) majątkowe w wysokości 3 035 911,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 28 373 363,19 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 21 946 037,07 zł,
  2) majątkowe w wysokości 6 427 326,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  § 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  § 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 279 241,27 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 244 820,27 zł ,
  2) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) w kwocie 15 058,00 zł,
  3) zaciągniętego kredytu lub pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 019 363,00 zł.
  § 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 613 189,27 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 333 948,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  § 6. § 7 uchwały Nr X/150/19 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wyszki na rok 2020 zmieniony § 6 uchwały Nr XII/173/20 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 czerwca 2020 r. otrzymuje brzmienie:
  '§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 019 363,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 019 363,00 zł.'.
  § 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
  § 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta


  Data wprowadzenia: 2022-01-14 1345
  Data upublicznienia: 2022-01-14
  Art. czytany: 494 razy

  » Załącznik - rozmiar: 1811954 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<